மதவாச்சியில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றில் ம து பா னம் அ ரு ந்திய மூன்று பாடசாலை மா ண விகள் கை துமதவாச்சியில்

அனுராதபுரம் மதவாச்சி பிரதேசத்தில் உள்ள பிரதான பாடசாலை ஒன்றில் 11 தரத்தில் பயிலும் மூன்று மா ணவிகள் ம து பா னம் அ ருந்திக் கொ ண்டிருந்த போது பொ லி ஸாரால் கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மதவாச்சி பொலி ஸாருக்கு கிடைத்த தகவல் ஒன்று அமைய அ வர்கள் கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதனையடுத்து மா ண விகள் எ ச் சரி க்கப்பட்டு பெற்றோ ரிடம் ஒ ப்படை க்கப்பட்டதாக மதவாச்சி பொ லிஸ் நிலைய பொ றுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மா ணவிகள் மதவாச்சியில் உள்ள வி காரை ஒன்றில் நடத்தப்படும் தனியார் வகுப்பில் கல ந்துக்கொள்ளவதற்காக வந்த போது, தண் ணீர் போ த்தல் களில் பி யர் ம து பா ன த்தை எடுத்து வந்து அ ரு ந்திக் கொ ண்டிருந்த போதே கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கறு ப்பு நிற காரில் வந்த ந பர் ஒருவர் இந்த மா ணவிகளுக்கு ம துபா ன த்தை கொண்டு வந் து கொ டுத்துள்ளதாகவும் அந்த நபரை கை து செய்ய வி சார ணை களை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் பொ லி ஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த மா ண விகள் நீண்ட கா லமாக ம துபா னத்திற்கு அ டி மை யாகி இருப்பது பொ லிஸாரின் ஆ ரம்ப வி சார ணை களில் தெ ரியவந்துள்ளது.

hey