வவுனியாவில் போக்குவரத்து பொலிஸாரின் விசேட நடவடிக்கைவவுனியாவில்

வவுனியா போ க்குவரத்து பொ லிஸாரின் விசேட நடவடிக்கையால் வீதி ஒ ழுங்குகளை மீ றி வாகனம் ஓட்டிய பல சா ரதிகளுக்கு த ண்டப்ப ணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வவுனியாவில் அண்மைகாலமாக அதிகரித்துள்ள வி பத் துக்களை கருத்தில் கொண்டு வவுனியா போ க்குவரத்து பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி காமினி திஸாநாயக்க தலைமையிலான பொலிஸ் கு ழுவினர் விஷேட சோத னை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் இன்றையதினம் வவுனியா புகையிரத நிலைய வீதி வை ரவபுளியங்குளம் பகுதியில் தி டீர் சோ தனை நடவடிக்கையினை முன் னெடுத்துள்ளனர்.

குறித்த சோ தனை நடவடிக்கையில் தலைக்கவசம் சீ ராக அ ணியாமை, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் இன்றி வாகனம் செலுத்தியமை, அதிக ச த்தமுடைய ஹோ ர்ன் எழுப்பியமை, வாகனம் செலுத்தும் போது

தொலைபேசி பயன்படுத்தியமை போன்ற பல்வேறு கு ற்றங்களுக்காக சாரதிகளுக்கு எ திராக த ண்டம் வி திக்கப்பட்டதுடன், வ ழக்குகளும் தா க்கல் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன சாரதிகளிற்கு போக்குவரத்து விதிமுறைகள் தொடர்பாக தெளிவூட்டல்களையும் பொ லிஸார் வழங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey