வவுனியாவில் மாணவனை மோ ச மாக தா க் கிய ஆசிரியர் – வை த்தி யசாலையில் மாணவன்வவுனியாவிலுள்ள பிரபல தேசிய பாடசாலை ஒன்றில் ஆசிரியர் தா க் கிய தால் மா ணவன் ஒ ருவர் ப ல் உ டை ந்து வை த்தியசா லையில் அ னு மதிக்கப் பட்டுள்ளதாக உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.இச்ச ம்பவம் இன்று கா லை பா டசா லையின் காலைப் பி ரார் த்தனையின் போது இ டம்பெற்றுள்ளது.

இதுகுறித்து மேலும் தெரியவருகையில்,

கா லைப் பிரார்த்தனையின் போது (மைக்) ஒ லிவா ங்கி ப ழு தடைந்து விட்டது.
இ தையடுத்து காலைப்பிரார்த்தனை ஏ ற்பாடு செய்த ஆசிரியர் ஒருவர் அலுவலகத்திலுள்ள ம ற்றைய ஒ லிவா ங்கியை எ டுத் துவருமாறு ஏழாம் ஆண்டில் கல்வி க ற்கும் மாணவன் ஒ ருவரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து அம்மாணவன் ஒலிவாங்கியை எ டுத்துவர ம றுப் புத் தெரிவித்துள்ளார் .
ஆ த்திரம் அ டை ந்த ஆசிரியர் மாணவர்கள் , 63 ஆசிரியர்கள் ஒ ன்றுகூ டியிருந்த கா லைப்பிரார்த்தனை நடைபெற்ற இடத்தில் வைத்து அம் மாணவனின் க ன் னத்தில் அ றைந் துள் ளார்.

இதனை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்த அதிபர் உட்பட ஆசிரியர்கள் எவரும் த டுக் கவில்லை .
பாடசாலை நிறை வடைந்து வீ டு திரும்பிய மாணவன் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற ச ம் பவத்தை பெ ற்றோ ர்களிடம் தெ ரிவித்துள்ளார்.குறித்த மா ணவனின் க ன்ன த்தில் கா ய ம் ஏ ற்பட்டுள்ளதுடன், ப ல் லும் உ டை ந்துள் ளதால் அவர் வை த்திய சாலையில் அ னு மதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

hey