இந்தியாவில் ப ரி தாப மாக உ யி ரி ழந்த 5 மா த க ர்ப்பி ணி பெ ண்! 26 வ ய தில் ந டந்த து ய ர ச ம்பவம்இந்தியாவில்

இந்தியாவில் க ர்ப்பி ணி பெண் ஒருவர் பே ருந்தை பி டிக்க முயன்று புடவை சி க்கி உ யிரி ழந்த ச ம்பவம் பெ ரும் அ தி ர்ச்சியை ஏற்ப டுத்தியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் கண்ணூர் பேராவூரில் உள்ள ஆஸ்டர் மிம்ஸ் ம ருத்துவமனையின் செவிலியராக பணிபுரிந்து வந்தவர் திவ்யா. 26 வயதான இவர் தி னமும் காலை ம ரு த்துவமனைக்கு த யாராகி செ ல்வது வழக்கம்.

அதன் படி இன்று காலை 7 மணியளவில் ம ருத்துவ மனைக்கு செல்ல தயா ராகியுள்ளார். அதன் படி அவர் செல்லும் பேருந்து வந்த போது, பே ருந்தை கா ட்டி நி றுத்தி ஏறும் போது, எ திர்பா ரதவி தமாக அவரின் புடவை மாட்டி பே ருந்தின் கீழ் வி ழுந்து வி பத்தி ல் சி க்கி னார்.

இதனால் ப டுகா யமடைந்த அவர் உடனடியாக அருகில் இ ருக்கும் ம ருத்து வமனைக்கு கொ ண்டு செ ன்று ள்ளார். ஆனால் அ வரை கா ப்பாற்ற மு டியவில்லை.

இந்த சம்பவம் குறித்து பொ லிசாருக்கு தெ ரியவந்ததால், பொ லிசார் வி ரைந்து வந்த பா ர்த்த போ து, அவர் 5 மாத க ர்ப்பி ணி பெ ண் என்பது தெ ரியவந்துள்ளது.

பொ லிசார் இது கு றித்து வ ழக்கு ப தி வு செய்து வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey