வவுனியா மக்களை கொ ரோ னா வை ரஸ் தா க்கம் தொ டர்பில் வி ழிப்பு ணர்வு ந டவடிக்கை…!!கொ ரோனா வை ரஸ் தா க்கம் தொ டர்பில் வி ழிப்புணர்வை ஏ ற்படுத்தி மக்கள் ம த்தியில் பா துகாப்பான சூ ழலை ஏ ற்படுத்தும் வகையில் வவுனியா சு காதார தி ணைக்களத்தினால் இன்று (06.05.2020) வி ழிப்புணர்வு நடவ டிக்கை மு ன்னெடுக்கப்பட்டது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொ ரோ னா தொ ற்றை யடுத்து அ முல்படுத்தப் பட்டிருந்த ஊ ரடங்கு சட்டம் வ வுனியா உ ள்ளிட்ட நா ட்டின் பல பகுதிகளில் 15 மணிநேரம் த ளர்த்தப்பட்ட நி லையில் அத் தியாவசியப் பொ ருட்களை கொ ள்வனவு செ ய்வதற்காக வ ர்த்தக நி லையங்களின் முன் மக்கள் குவி ந்துள்ளனர்.

இ தனையடுத்து வவுனியா சுகாதார தி ணைக்களத்தினால் மக் கள் ஒன்று கூடியுள்ள ப குதிகளில் விழி ப்புணர்வு ந டவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது. கு றிப்பாக வவுனியா நகர் , வங்கிகள் , பஜார் வீதி , ஏ9 வீதி , ஹோ ரவப்போத்தானை வீதி போன்ற ப குதிகளில் இவ் வி ழிப்புணர்வு ந டவடிக்கை இடம்பெற்றது.

கொ ரோ னா வை ரஸ் தா க் கத்திலிருந்து உ ங்களை பா துகா ப்பதற்கு கொ ரோ னா நோ யா ளி எ ன சந் தேகி க்கப்படும் ஒரு வருடன் ப லகியிருந்தால் த ங்களாகவே த னிமைப்படுத்தலுக்கு உ ட்படுத்த வேண் டும். அத் துடன் உரிய அ திகாரிகளுக்கு அ றிவிக்க வேண்டும். ம ற்றவர்களுடன் ப லகும் சம யத்தில் குறைந்த ப ட்சம் ஒ ரு மீற் றர் தூ ரத்தினை பே ணுதல் அவ சியமாகும். மே லும் சு காதார பா துகாப்பு மு கக்கவசம் அ ணிதல் வே ண்டும் . இ ரும ல் இ தும்மல் வ ருகின்ற ச மயத்தில் முகத்தினை ம றைத்தல் அ வசியமாகும்.

கொ ரோனா நோ யாளி யென ஒ ருவரை தெ ரிந்தும் உ ரிய அ திகாரி களுக்கு அ றிவிக்காமல் இ ருப்பது த ண்ட ணைக்கு றிய கு ற்றமா கும் என வவு னியா சு கா தாரத்திணைக்கள வா கனத்தின் ஒ லிபெரு க்கி மூ லம் பொ துமக் களுக்கு அ றிவுறு த்தல் வ ழங்கப்பட்டுள்ளது.

hey