2 கு ழந்தைகளுக்கு எ லி ம ருந்தை கொ டுத்துவி ட்டு த ந்தை த ற் கொ லை : வீட்டில் இருக்கும் மனைவிக்கும் கொண்டு வந்த து யர ம்!!வீட்டில் இருக்கும்

தமிழகத்தில் 2 ம கன்களுக்கு எ லி ம ருந்து கொ டுத்துவி ட்டு, த ந்தை த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்ட ச ம்பவம் பெ ரும் சோ கத்தை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது.

கேரளாவை சே ர்ந்தவர் சந்தோஷ்குமார் (58). இ வர் சென்னை, ஊரப்பாக்கம் அ டுத்த காரணைபுதுச்சேரி கோகுலம் கா லனி அர்ஜுன் தெ ருவில் க டந்த சி ல ஆ ண்டுகளுக்கு மு ன்பு வா டகை வீ ட்டில் கு டியே றினார்.

அ தன் பி ன் அ ப்பகு தியில் டீ க்கடை ஒ ன்றை ந டத்தி வ ந்தார். இ வருக்கு சுமதி(45) எ ன்ற ம னைவியும், சிவக்குமார்(10) ம ற்றும் சரண்குமார்(8) எ ன இ ரண்டு ம கன்கள் உ ள்ளனர்.

இ ரண்டு ம கன்களும் மூ ளை வ ளர்ச்சி கு றைவா னவர்கள் எ ன்பதால், டீக்க டையை மூ டிவி ட்டு சந்தோஷ்குமார் கூ லி வே லை செ ய்து வ ந்து ள்ளார்.

ஆ னால், த ற்போது கொரோனா கா ரணமாக ஊ ரடங்கு வி திக்கப்ப ட்டதால், சந்தோஷ்குமாரால் ச ரிவர கு டும்ப த்தை ந டத்த மு டியவி ல்லை.
கு டும்பம் ந டத்த மு டியாமல் க டும் அ வதிப்ப ட்டு வ ந்து ள்ளார்.

இந்நி லையில், நே ற்று மு ன்தி னம் சந்தோஷ்குமாரிடம், உ ணவு பொ ருட்கள் கே ட்டு, பி ள்ளைகள் அ டம் பி டித்து ள்ளனர்.

ஆ னால், ம கன்களுக்கு எ துவும் வா ங்கி கொ டுக்க மு டியாமல் க ஷ்டப்பட்டு ள்ளார். இ தனால், ம னமு டைந்த அ வர், மா லையில் க டைக்கு செ ன்று எ லி ம ருந்து வா ங்கி வ ந்து, த னது 2 பி ள்ளைக ளையும் அ ருகில் உ ள்ள ஏ ரிக்க ரைக்கு அ ழைத்து செ ன்று, 3 பே ரும் சே ர்ந்து எ லி ம ருந்தை கு டித்தனர்.

அ தன் பி ன் சி றிது நே ர ம் க ழித்து வீ டு தி ரும்பியு ள்ளனர். வீ டு தி ரும்பிய அ வர் அ வரது ம னைவி சுமதிக்கும் ம ருந்தை கொ டுத்து கு டிக்கும் ப டி கூ றியு ள்ளார்.

ஆ னால் சுமதி ம றுத்து ள்ளார். இ தைத் தொ டர்ந்து க ணவன் ம ற்றும் 2 ம கன்கள் ம யங்கி கீ ழே வி ழுந் ததைக் க ண்டு அ திர்ச் சியடைந்த சுமதி, அ லறியு ள்ளார்.

அ வரின் அ லறல் ச த்த த்தைக் கே ட்டு, அ க்கம் ப க்க த்தினர் ஓ டி வ ந்து, உ டனடியாக அ ருகில் இ ருக்கும் ம ருத்துவம னைக்கு கொ ண்டு செ ன்று ள்ளனர்.

அ ங்கு சி கிச்சை ப லனின்றி சந்தோஷ்குமார், நே ற்று மு ன்தி னம் இ ரவு இ றந்தா ர். மே ல் சி கிச்சை க்காக 2 சி றுவ ர்களும், சென்னை எழும்பூர் அ ரசு கு ழந்தைகள் ந ல ம ருத்துவம னையில் சே ர்க்கப்ப ட்டனர்.

அ ங்கு அ வர்களுக்கு தீ விர சி கிச்சை அ ளிக்க ப்படுகிறது. கூடுவாஞ்சேரி பொ லிசார் வ ழக்கு ப்பதிவு செ ய்து இ து கு றித்து வி சாரணை மே ற்கொ ண்டு வ ருகி ன்றனர்.

hey