வவுனியாவில் ந டமாடும் பாண் வி யாபாரிகளுக்கு அ வசர க லந் துரை யாடல்…!!விடுக்கப்பட்டுள்ள மு க்கிய ஆ லோசனை..!!கொழும்பு நகரில் பாண் வியாபாரி கோ விட்-19 வை ரஸ் தா க்கத்திற்கு உ ள்ளாக்கியுள்ளமையினையடுத்து ந டமாடும் பாண் வியாபாரிகளுக்கும் பொது சுகாதார ப ரிசோதகர்களுக்குமிடையிலான அவசர க லந்து ரையாடல் வவுனியா சு காதார அதிகாரி பணிமணையில் இன்று (06.05.2020) காலை 11.30 மணியளவில் இ டம்பெற்றது.

இக் கலந்துரையாடலின் போது கா லாவதியான பாண்,பணிஸ் விற்பனை , ஜாம் பணியினுள் ஜாம் இல்லை , உரிய முறையில் வேகாத பாண்,பணிஸ் விற்பனை செய்வதாகவும் பொ துமக்களிடமிருந்து கி டைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டிலும் பேரிலும் கோ விட் -19 வை ரஸ் தா க்கத் திலிருந்து எவ் வாறு பா துகாப்பாக ந டமாடும் பா ண் வி யாபாரத்தினை மேற்கொள்வது தொடர்பில் க லந்துரையாடப்பட்டது.

இக் க லந்துரையாடலில் 20க்கு மேற்பட்ட நடமாடும் பாண் வி யாபாரிகள் கலந்து கொ ண்டிருந்தமை குறி ப்பிடத்தக்கது.hey