ம கனை கொ லை செ ய்துவி ட்டு தூ க்கில் தொ ங் கி ய 30 வ யது க ர்ப்பிணித் தா ய்!!க ர்ப்பிணித் தா ய்..

கே ரளாவில் 10 வ யது ம கனை கொ லை செ ய்துவி ட்டு க ர்ப்பிணி தா ய் வி பரீத மு டிவெடு த்து உ யி ரை மா ய்துள் ளார்

ஆ லப்பு ழாவை சே ர்ந் தவர் வினோத். இ வர் ம னைவி ரஜிதா (30). த ம்பதிக்கு வைஷ்னவ் (10) எ ன்ற ம கன் உ ள்ள நி லையில் ரஜிதா மீ ண்டும் க ர்ப்பமா னார்.

இ ந்த நி லையில் வினோத் வீ ட்டில் இ ல்லாத ச மயத்தில் வைஷ்னவை கொ லை செ ய்த ரஜிதா பி ன்னர் வி பரீத மு டிவெ டுத்து உ யிரை மா ய்து ள்ளார்

ரஜிதாவின் மா மியார் நே ற்று கா லை அ றை க தவை தி றக் கும் போ து ரஜிதா ம ற்றும் வைஷ்னவ் ச டல மாக கி டப்பதை பா ர்த்து பொ லிசாரு க்கு த கவல் கொ டுத்திரு க்கிறார்.

ச ம்பவ இ டத்து க்கு வ ந்த பொ லிசார் இ ருவரின் ச டலத்தையும் மீ ட்டு ரஜிதா எ ழுதியி ருந்த க டிதத்தையும் மீ ட்டுள் ளனர்.

அ தில், க டன் பி ரச்ச னையால் எ ன் வா ழ்க்கையை மு டி த் து கொ ள்கிறேன், நா ன் போ ன பி ன்னர் எ ன் ம கன் த னியாக இ ருந்தால் அ வனை யா ரும் க வனித்து கொ ள்ளமா ட்டா ர்கள் எ ன எ ழுதப்பட் டுள்ளது.

இ ந்த ச ம்பவ ம் தொ டர்பாக பொ லிசார் வ ழக்குப்ப திவு செ ய்து வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின் றனர்.

hey