இலங்கையில் கொ ரோனாவை விட ஆ பத்தான நோ ய் – 37 பேர் ப லிஇலங்கையில் எ லி க்கா ய்ச்சல் தீ விரமாக பரவி வருவதாக தொ ற்று நோ ய் பிரிவு எ ச்சரித்துள்ளது.

இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் 4554 பேர் எ லிக்கா ய்ச்சலினால் பா திக்க ப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகிறது.

குறித்த காலப்பகுதியில் 37 பேர் எ லிக்கா ய்ச்ச லினால் உ யிரி ழந்து ள்ளதாக தொ ற்று நோ ய் பிரிவின் வை த்தியர் சுதத் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் அதிகமாக எ லி க்கா ய்ச்ச லினால் பா திக்க ப்பட்ட மாவட்டமாக இரத்தினபுரி மாவட்டம் பதி வாகியுள்ளது. அங்கு பா திக்கப்ப ட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 1146 ஆக அதிக ரித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலங்கையில் மொனராகலை மாவட்டத்தில் மாத்திரம் இதுவரை எ லி க்கா ய்ச்சலினால் பா திக்கப்பட்ட நோ யாள ர்கள் எவரும் அடையாளம் காணப்ப டவில்லை என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகை அ ச்சு றுத்தும் கொ ரோ னா வை ரஸ் காரணமாக இல ங்கையில் இதுவரை 12 பேர் உ யிரி ழந்துள்ளனர். எனினும் இந்த வருடத்தில் எ லிக்கா ய்ச்ச லினால் 37 பேர் உ யிரி ழந்துள்ளதாக சு ட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

hey