வாகன புகைப்பரிசோதனை நீக்கப்படுகிறது? கவனம் செலுத்தியுள்ள கோட்டாபயவருடம்தோறும் மோட்டார் வாகன உரிமங்களை வழங்குவதற்கான முன்னோடியாக தற்போதுள்ள வாகன புகைப்பரிசோதனை முறையைத் திருத்துவது தொடர்பில் அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது.

மோட்டார் வாகன உரிமங்களை வழங்க வாகன புகைப்பரிசோதனை சான்றிதழை வழங்குவது அவசியமா இல்லையா என்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது

கா பன் புகையை ஏற்படுத்தும் வாகனங்களை அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு குறித்து ஜனாதிபதி கவனம் செலுத்தியுள்ளதாக வாகன ஒழுங்குமுறை, பஸ் போக்குவரத்து சேவைகள், கராஜ் வண்டிகள் மற்றும் வாகனத் துறை ராஜாங்கஅமைச்சர் திலம் அமுனுகம தெரிவித்தார்.

நாட்டின் மூன்று முக்கிய நிறுவனங்களால் இயக்கப்படும் சோ தனை மையங்கள் உட்பட, ஊழல் சுழற்சியை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போதுள்ள காபன் ப ரிசோதனை முறையை விரைவில் திருத்த அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

ஒழுங்குமுறை தேவைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக ஊழியர்களுக்கு ல ஞ்சம் வழங்குவது குறித்தும், மையங்களில் பணிபுரியும் பயிற்சி பெறாத சோதனை ஊழியர்கள் குறித்தும் பல பு கார்கள் வந்துள்ளதாகஅமைச்சர் தெரிவித்தார்.

சோதனைக் கட்டணங்களில் 10% மோட்டார் போக்குவரத்துத் துறை சம்பாதித்துள்ளது, இது இப்போது ரூ .80 மில்லியனாக வந்துள்ளது, மேலும் தற்போதுள்ள அமைப்பு காரணமாக பொதுமக்கள் எழுப்பியுள்ள பி ரச்சினைகளை இன்னும் தீ ர்க்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

hey