இருவரை ம ணந்து ஏ மா ற் றி ப ண ம் ப றி த்த பெண்! மூன்றாம் திருமணம் செய்து கொ ண்ட நிலை யில் செ ய்த ப கீ ர் செ யல்இந்தியாவில் இரண்டு பேரை ம ணந்து பணம் ப றி த்த பெண்ணொருவர் மூன்றாம் திருமணம் திருமணம் செய்த நபரையும் ஏ மாற்றிவிட்டு பின்னர் செய்த செயல் ப ர ப ர ப் பை ஏற்படுத்தியது.

தெலுங்கானாவின் கரீம்நகர் மாவட்டம் ம ன கொ டூர் பகுதியை சேர்ந்த ரவளி என்ற பெண், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சுரேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்து மூன்றே மாதங்களில் அவர் வர தட் சணை கேட்டு கொ டு மைப்படுத்துவதாக வ ழக்கு தொடர்ந்து 3 லட்ச ரூபாய் இ ழப்பீடு பெற்றுள்ளார்.

2வதாக சீனிவாஸ் என்பவரை திருமணம் செய்து ஐந்தே மாதங்களில் அவரும் வ ரத ட்சணை கேட்டு கொ டுமை செய்வதாகக் கூறி பு கார ளித்து 3 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார்.

கடைசியாக சுரேஷ் என்பவரை சில மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்தவர், அவரும் தன்னை வரதட்சணை கேட்டு கொ டுமை செய்வதாகக் கூறி மனக்கோடூரிலுள்ள தண்ணீர் டேங்க் ஒன்றின் மீது ஏறி தற் கொ லை செய்துகொள்ளப் போவதாக மி ரட் டி யுள்ளார்.

இதனால் அ திர்ச் சியடை ந்த பொ லிசார் அ வரை சமா தானம் செய்து கீழே இற க்கினார்கள், பின்னர் 3வது கணவர் கொடுத்த பு காரின்படி வ ழக்குப் பதிவு செய்து ர வளியிடம் வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.வி சா ர ணைக்கு பின்னர் இது தொடர்பாக மேலும் பல அ தி ர் ச்சி தகவ ல்கள் வெ ளி யாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

hey