அரிசி ஆலை தொடர்பில் செய்தியை வெ ளிக் கொண்டு வந்த ஊடகவியலாளருக்கு அ ச்சுறுத்தல்: வவுனியா பொ லிசில் மு றைப்பாடு…!!அரிசி ஆலை ஓன்றில் அதிக விலை பொ றிக்கப்பட்ட அரிசி மூ டைகள் மீ ட்கப்பட்டமை தொடர்பில் செய்தியை வெளிப்படுத்திய ஊடகவியலாளருக்கு அ ச்சுறுத்தல் வி டுக்கப்பட்டுள்ளதாக வவுனியா பொ லிஸ் நிலையத்தில் மு றைப்பாடு செ ய்யப்பட்டுள்ளது.

வவுனியா, வெளிக்குளம் பகுதியில் உள்ள அரிசி ஆலை ஒன்றில் அண்மையில் க ட்டுப்பாட்டு வி லையை விட அதிக பொ றிக்கப்பட்ட அரிசி மூடைகள் நுகர்வோர் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையினால் கைப்பற்றப்பட்டு குறித்த அரிசி ஆ லைக்கு எ திராக வவுனியா நீ திமன்றில் வ ழக்குத் தா க்கல் செய்யப்பட்டது.

இச் சம்பவத்தை ஊடக அறிக்கையிட்ட ஊடகவியலாளருக்கு மி ரட்டும் வகையில் குறித்த அரிசி ஆலை உரிமையாளரால் அச் சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ‘கமராவை அ டித்து உ டைத்து, எனது பொ டியளை சொல்லி மொ ச்சிருவேன்’ என அரச அதிகாரிகள் முன்னிலையில் அ ச்சுறுத்தல் விடு க்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த மி ரட்டல் தொடர்பில் ஊ டகவியலாளரால் வவுனியா பொ லிசிஸ் நிலையத்தில் மு றைப்பாடு செ ய்யப்பட்டுள்ளது.


hey