யாழ்.போ தனா வைத் தியசாலையில் பீ.சி.ஆர் ப ரிசோ தட்படுத்தப்பட்ட 100 போில் ஒ ருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற் று உ றுதி..கொ ரோனா தொ ற் று

யாழ்.போதனா வை த்தியசாலையில் இன்று பீ.சி.ஆர் ப ரிசோத னைக்குட்படுத்தப்பட்ட 100 போில் ஒருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்றுள்ள மை கண்டுபி டிக்கப்ப ட்டுள்ளதாக யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் த.சத்தியமூர்த்தி கூறியிருக்கின்றார்.

யாழ்.வி டத்தல்ப ளை தனி மை ப்படுத்தல் நிலையத்தில் தனி மைப்படு த்தப்பட்டிருந்த ஒருவருக்கே கொ ரோ னா தொ ற்று அ டையாளம் காண ப்பட்டிரு ப்பதாகவும் பணிப்பாளர் கூ றியுள்ளார். இதன்படி இன்று ப ரிசோத னைக்குட்படுத்தப்பட்டவர்களின் விபரம்,

போ தனா வை த்தியசாலை வெளி நோயாளர் பிரிவில் பரிசோதிக்கப்பட்டவர்கள் – 2 பேர்

* த னிமைப்படுத்தல் மையம் விடத்தல்பளை -9 பேர் (ஒருவருக்கு பே ருக்கு தொ ற்று உறுதி )

*பொது வை த்தியசாலை மன்னார் – 4 பேர்

* நல்லூர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு – 30 பேர்

* ஊர்காவற்துறை ஆதார வைத்தியசாலை – 5பேர்

* பிரதேச வைத்தியசாலை கோப்பாய்-5 பேர்

* பூநகரி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு – 20பேர்

* யாழ் மாநகர சபை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு -24 பேர்

* பளை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு -ஒருவர்

hey