இலங்கையில் சமூக மட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொ ரோனா நோ யாளி – 100 இற்கும் அதிகமானோருடன் தொடர்புபொலநறுவை

பொலநறுவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த லங்காபுர பிரதேச சு காதார வைத்திய அதிகாரிகள் பிரிவில் புதிதாக நே ற்று ஒரு கொ ரோனா நோ யாளி அடையாளம் காணப்பட்டார்.

இந்த நோ யாளியுடன் 19 குடும்பங்களை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் அதிகமானோருடன் நெருங்கி செயற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

குறித்த அனைவரும் வீடுகளில் சுய த னிமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பொலநறுவை சு காதார சேவை இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த அனைவரும் பீசீஆர் ப ரிசோ தனைக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

லங்காபுர பிரதேச செயலகத்தில் கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த பா துகாப்பு அ திகாரி ஒருவரே கொ ரோனா தொ ற்றுக்குள்ளாகியுள்ளதாக பீசீஆர் ப ரிசோதனைகளில் உ றுதியாகியுள்ளது.

அந்த பா துகாப்பு அதிகாரியின் மனைவி மற்றும் மகளுக்கு தற்போது பீசீஆர் ப ரிசோ தனைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக சு காதார அ திகாரிகள் தெரி வித்துள்ளனர்.

hey