9வது க ணவனால் 30 வ யது இ ளம் பெ ண்ணுக்கு நடந்த வி பரீதம் : வி சாரணையில் வெ ளியான அ திர்ச்சித் தகவல்!!இ ளம் பெ ண்..

இந்தியாவில் 30 வ யது ம திக்கத்த க்க பெ ண் ஆ ண்களுடன் ப ழகி தி ருமணம் செ ய்வதை வ ழக்கமாக கொ ண்டிருந்த நி லையில், த ற்போது அ வர் 9-வ து க ணவரால் கு த் தி கொ லை செ ய்யப்பட்டு ள்ள ச ம்பவம் வெ ளிச்சத்திற்கு வ ந்துள் ளது.

தெலுங்கானா மாநிலத்தின் ஹைதராபாத்தின் Pahadi Shareef எ ல்லைக்குட்ப ட்ட ப குதியிலே இ ந்த ச ம்பவம் ந டந்துள் ளது. இ து கு றித்து அ ங்கிருக்கும் உ ள்ளூர் ஊ டகம் வெ ளியிட்டிருக்கும் செ ய்தியில், ஆ ந்திரப் பி ரதேசத்தின் Kurnool மாவ ட்டத்தின் Jalpally-ஐ சொ ந்த ஊ ராக கொ ண்டவர் நாகராஜு.

கே ப் டி ரைவ ரான இ வருக்கும், ஹைதராபாத்தின் Katedan தொ ழிற் ப குதியில் இ ருக்கும் பெ ட்ரோல் ப ங்கில் வே லை பா ர்த்து வ ந்த 30 வ யது ம திக்கத்தக்க வரலட்சுமி எ ன்பவருக்கும் ந ட்பு ஏ ற்பட்டுள்ளது.

இ வர்களின் இ ந்த ப ழக்கம் நா ளைடைவில் நெ ருங்கி ப ழகும் அ ளவிற்கு இ ருந்துள்ளது. இ தையடுத்து இ ருவரும் தி ருமணம் செ ய்ய மு டிவு செ ய்தனர். அ தன்ப டி வரலட்சுமி த ன்னுடைய க ணவர் ம ற்றும் ம கனையும் வி ட்டு வ ந்து இ ரண்டு ஆ ண்டுகளுக்கு மு ன்பு, நாகராஜுவை தி ருமணம் செ ய்து கொ ண்டார்.

தி ருமணம் ஆ ன சி ல மா தங்களிலே வரலட்சுமி, அ ப் ப குதியில் இ ருக்கும் ம ற்ற ஆ ண்களுடன் ப ழகத் து வங்கியு ள்ளார். இ தனால் இ ந்த த ம்பதிக்கு அ டிக்கடி ச ண்டை ஏ ற்பட்டுள்ளது.

அ தன்ப டி ச ம்பவ தி னத்தன்று, அ தாவது க டந்த செ வ்வாய் கி ழமை அ வர்களிடம் இ ருந்து ச ற்று வி லகியிருக்கும் ப டி நாகராஜு ம னைவியை எ ச்சரித்துள் ளார்.

இ து பெ ரிய வா க்குவா தமாக மா ற, நாகராஜு ஆ த்திரத் தில் அ ங்கிருந்த க த்தியை எ டுத்து வரலட்சுமியின் க ழுத்தி ல் கு த்திவி ட்டு, அ ருகில் இ ருக்கும் கா வல்நிலை யத்தில் ச ரண டைந்து ள்ளார்.

இ தையடுத்து பொ லிசார் இ ந்த ச ம்பவம் கு றித்து மே ற்கொண்ட மு தற்கட்ட வி சாரணையில், வரலட்சுமி, நாகராஜுவுக்கு ஒ ன்பதாவது க ணவர் எ ன்பது தெரியவந்து ள்ளது.

இ ப்படி ஒ ரு ஆ ணுடன் ப ழக்கம் வை த்து, அ தன் பி ன் அ வரை தி ருமணம் செ ய்து, அ வர்களை வி ட்டு வே றொரு ந பருடன் ப ழக்கம் வை ப்பதையே இ வர் கொ ண்டிருந்துள்ளார் எ ன்பது வி சாரணையில் தெ ரியவந்து ள்ளது. பொ லிசார் இ து தொ டர்பாக மே லும் வி சாரணை மே ற்கொண்டு வ ருகின்றனர்.

hey