வவுனியாவில் சொ ந்த ம க ளை சீ ர ழி த்த த ந்தை : 18 வ ருடங்கள் க டூ ழி ய சி றைதனது ம களான பதின்ம வயதுச் சி று மி யை வ ன் பு ண ர்வு க்கு ட்படு த்திய த ந்தைக்கு 18 ஆ ண்டுகள் க டூ ழி யச் சி றை த் த ண் டனை வ ழங்கி வவுனியா மேல் நீ திம ன்றம் நேற்று (29) தீ ர்ப்பளித்தது.

2016ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு அண்மித்த நாளில் 15 வயதுச் சி று மி யை பா லி யல் வ ன்பு ணர் வு க்கு ட்படு த்திய கு ற் றச் சா ட்டின் கீழ் வவுனியா அ லகல்ல பகுதியை சேர்ந்த எ திரி யான டீமன் சில்வாகே அன்ரன் சில்வா என் பவருக்கு எ தி ராக வவுனியா மேல் நீ திம ன்றில் சட்ட மா அ திபரால் கு ற்ற ப த்தி ரிகை தா க்கல் செ ய்யப்பட்டது.

அதன் மீ தான வி ள க்கம் வவுனியா மேல் நீ திமன்ற நீ திப தி இ ராமநாதன் கண்ணன் மு ன்னி லையில் இடம்பெற்று வந்தது.வ ழ க்கு த் தொ டுனர் சா ர்பில் அரச ச ட்டவாதி நா கரட்ணம் நிஷாந்த் வழ க்கை நெ றிப்படுத்தினார்.

வ ழக் கில் மு தலாவது சா ட்சியான பா தி க்க ப்பட்ட சி று மி, தன து சா ட்சிய த்தில் த னக்கு த ந்தை யால் இ ழைக் கப் ப ட்ட பா லி யல் கொ டு மை யை வி வரி த்தார். சி று மியி ன் சா ட்சி ய த்தை நி ரூ பி க்கும் வ கை யில் அ வரது தா யா ரின் சா ட்சி யமும் அ மை ந்தது.

நி புண த்துவ சா ட்சியத்தில் ச ட்ட ம ருத் துவ அ தி காரி, சி றுமி பா லி யல் வ ன் பு ண ர்வு க்கு ட்படு த்தியதை உ று தி ப்படு த்தினார். வி சா ர ணை க ளை மு ன் னெ டுத்த பொ லிஸ் அ திகா ரிகளும் சா ட்சிய மளி த்திரு ந்தனர்.இந்த நிலை யில் வ ழ க்கின் தீ ர் ப்பை வவு னியா மே ல் நீ தி மன்ற நீ திபதி இ ராமநாதன் கண்ணன் நேற்று பு தன்கிழமை வழங்கினார்.

எ தி ரி மீதான இரண்டு கு ற் றச் சாட் டு நியாயமான சந் தேகங்களுக்கு அப்பால் வ ழ க்குத் தொடுனரால் நிரூபிக்க ப்பட்டுள்ளது. அதனால் சி றுமி யை பா லி யல் வ ன் பு ண ர்வு க் குட் படு த்திய கு ற்ற த் துக்கு கு ற்ற வா ளிக்கு 18 ஆண்டுகள் கடூ ழியச் சி றை த் த ண் டனை வி திக்கப்படுகிறது. அத்தோடு 10 ஆயிரம் ரூபாய் த ண் டப்பணம் செலுத்தவேண் டும்.

அதனைச் செலுத்தத் த வறின் 6 மாதங்கள் சா தாரண சி றை த் த ண் டனை யை அனுபவிக்க நேரிடும்.பா திக் கப் பட்ட சி று மி க்கு 2 லட்சம் ரூபாய் இ ழப்பீடு வ ழ ங்கவேண்டும். வழங்கத் த வ றின் 2 வருடங்கள் சி றைத் த ண்ட னையை அனுபவிக்க நேரிடும் என்று தீ ர்ப் பளித்தார்.

hey