வவுனியாவில் கேரள க ஞ்சா உட்பட ஹெ ரோ யினுடன் பெண் ஒருவர் அ திரடி கை துபோ தைப்பொ ருட்களை உ டமையில் வைத்திருந்தார் என்ற கு ற்றச்சா ட்டின் அ டிப்படையில் வவுனியாவில் பெஙண் ஒருவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியா, மடுகந்தை விசேட அ திரடிப டையினருக்கு கி டைத்த த கவலிற்கமைய , நேற்றையதினம் இரவு வவுனியா மகாறம்பைக்குளம் பகுதியில் சோ தனைகளை மேற்கொண்ட விசேட அ தி ரடிப்ப டையினர் போ தைப்பொ ருளை உ டமை யில் வைத்திருந்த 25 வயது பெண் ஒருவரை கை துசெய்துள்ளனர்.

அவரிடம் இருந்து ஒருகிலோ 5 கிராம் கே ரளாக ஞ்சா வும், 2 கிராம் 60 மில்லிகிராம் ஹெ ரோ யின் போ தைப்பொ ருளும் ப றிமு தல் செ ய்யப்பட்டு ள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கை து செய்ய ப்பட்ட பெ ண்ணை பொ லிஸார் வவுனியா மாவட்ட நீ தவான் நீ திமன்றத்தில் இன்று ஆ ஜர்படு த்தவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey