வவுனியாவில் ப டையெடுக்கும் பா த்தீனியம் : நடவடிக்கை எடுப்பார்களா உரியவர்கள்!!வவுனியாவில் பல்வேறு இடங்களிலும் பா த்தீனியம் ப டையெடுத்துக் காணப்படுகினறது. குறிப்பாக பாடசாலைகள் செல்லும் வீதிகளிலும், பிரதான வீதிகள், குளக்கட்டுப்பகுதிகள், கோவில்கள் வழிபாட்டுத்தளங்கள், போன்ற மிகவும் முக்கிய மக்கள் ஒன்று கூடும் இடங்களிலும் இச் செடிகளை காணக்கூடியதாக உள்ளது.

இதனைக்க ட்டுப்படுத்த எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. கடந்த காலங்களில் உரிய திணைக்களங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி பா த்தீனியத்தைக்க ட்டுப்படுத்த பல நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டுள்ள போதிலும் தற்போது இவ்விடயத்தில் க வனமற்றுள்ளதைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது.

பல பகுதிகளிலும் பா த்தீனியத்தினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு வி ழிப்புணர்வு விளம்பரப் ப தாதைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டபோதிலும் அதனை கட்டுப்படுத்தி அ ழித்தொ ழிப்பதற்கு போதியளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை

அத்துடன் பா த்தீனியம் அதிகம் காணப்படும் இடங்களை அப்பகுதியிலுள்ள கிராம அபிவிருத்திச்சங்கம், பொது அமைப்புக்கள், இளைஞர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பாடசாலைச்சமூகம் ஒன்றிணைந்து இவற்றை அழி த்தொ ழிப்பதற்கு முன்வரவேண்டும்

பா த்தீனியத்தினால் நன்மைகளை விட தீ மையே அதிகம். இவை அனைத்து பகுதிகளிலும் பர ந்து கிடக்கின்றன. இவை வெளியிடும் மகரந்தம் மற்றும் வி த்துக்கள் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு சு வாசக்கோ ளாறுகளையும் , ஒ வ்வாமைகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இவற்றின் மீது எமது உ டல் படும் போது ஒருவிதமான அ ரிப்பு காணப்படும். இவற்றை உண்ணும் பசுக்களின் பால் ஒரு வித க சப்புத்தன்மையையும் , சி றிதளவான அ தாவது ம றைமுகமான ந ச்சுத்தன்மையையும் கொண்டிருக்கும்.

மக்களின் நலனை சிந்தித்து செ யற்படுவார்களா உரிய அதிகாரிகள்


hey