வவுனியா- ஒமந்தையில் கி ணறு ஒன்றில் இருந்து மோட்டர் ஷெ ல்கள் மீட்புவவுனியா ஒமந்தை, குஞ்சுக்குளம் கி ணறு ஒன்றில் இருந்து 14 மோ ட்டர் ஷெ ல்கள் மீ ட்கப்பட்டுள்ள தாக ஓ மந்தை பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று புதன்கிழமை மதியம் விசேட அ தி ரடிப் ப டையினர் மற்றும் ஓமந்தை பொலிஸார் இணைந்து மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கையிலேயே குறித்த மோ ட்டர் ஷெ ல் கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

குஞ்சுக்குளம் பகுதியை சேர்ந்த பிரதேசவாசி தனது விவசாய கிணற்றினை நீர் இ றைத்து கி ண ற்றினை து ப்பரவு செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

இதன்போது கி ணற்றினுள் வெ டிபொ ரு ட்க ள் கா ண ப்பட்ட தை யடுத்து ஓமந் தை பொ லிஸா ருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளார். இ த னையடுத்து ஓ மந்தை பொலிஸார் ஊ டாக வவுனியா மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியினை பெற்று புளியங்குளம் வி சேட அதி ர டிப்ப டை யினரால் குறித்த கி ணற்றி க்குள் தே டுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்போது கி ண ற் றிலிருந்து மீட் கப்பட்ட 14 மோ ட்டார் செ ல்க ளும் செ ய லிழக் கச் செ ய்வதற்காக வி சே ட அதி ரடிப்ப டையி னரினால் எடுத்துச் செல்லப்பட் டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey