உ டம் பிலும், உ த ட்டிலும் கா யம்… வெ றி கொ ண்டு க டி ச்சு இ ருக் கா ன்! ச டலமா க கி டந்த 7 வயது சி றுமி ச ம்பவத்தில் தாய் அ திர் ச்சி தக வல்தமிழகத்தில் 7 வயது சி றுமி ப டு கொ லை செய்யப்பட்டு பா லத்தின் அடி யில் வீ சப் பட்ட ச ம்பவத் தில், அ ந்த சி றுமி யின் தாயார் ப ல அ தி ர்ச்சி த ரும் த கவல் களை கூ றியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அடு த்த வடலிவிளை இசக்கியம்மன் கோவில் அருகில் உள்ள சி றிய பா லத் தின் அடியில் த ண்ணீர் பி டி க்கும் வெ ற்று டி ர ம்மில் 8 வயது சி றுமி உட லில் காய த்து டன் கொ லை செய்யப்பட்டு கி டப்பது கடந்த 16-ஆம் திகதி க ண்டுபிடி க்கப்பட்டது.

அதன் பின், பொ லி சார் மே ற்கொ ண்ட வி சாரணையில், சட லமாக கி டந்த சி றுமி, கல்விளை இந்திராநகரைச் சேர்ந்த சேகர் – உச் சிமாகாளி தம்பதியின் ம கள் என்றும், அவர் 3-ஆம் வகுப்ப் ப டித்து வந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது.

சில ஆண்டுகளுக்கு மு ன்பு கண வருடன் ஏற்பட்ட வே றுபாடு கா ரணமாக உச்சிமாகாளி, க ணவரை பி ரிந் து கூ லி வேலை செய்து கு ழந்தைகளை கவ னி த்து வ ந்துள்ளார்.சம்பவ தினத்தன்று, வ ழ க்கமாக உச்சிமாகாளி கூலி வேலைக்குச் செ ன்று விட்ட, காலை 10.30 ம ணிக்கு பக்கத்து வீ ட்டிற்கு டிவி பா ர்க்க சென்ற சி று மி ச டல மாக மீ ட்க ப்பட்டார்.

சி றுமி பா லி யல் ப லா த் கா ரம் செ ய் யப்பட்டு கொ லை செ ய் யப்பட்டிருக்கலாம் என்று ச ந்தே கிக்க ப்பட்டது. ஆனால் பிரேதபரிசோதனை அ றிக்கையில், பா லி யல் ப லா த்காரம் செ ய்யப்படவில்லை, குழந்தை க ழு த்து நெ ரி த்ததன் கார ணமாக உ யிரிழந் துள் ளார் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ச ந் தேகத்தின் பேரில் இந் திராநகரைச் சேர்ந்த முத்து ஈஸ்வரன் (20), நந்தீஸ்வரன் (20) ஆகியோரை கை து செ ய்து பொ லிசார் வி சா ரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சி று மியின் தா யார், தன் னு டைய மக ளின் உ டலி ல் க டித்து வைத்தது போன் ற ர த் த கா யம் இருந்தது, டி ரம்மு க்குள் எ டுக்கும் போ து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று கூறியுள்ளார்.

உ யி ரிழந்த சி று மி, ஏ ழ் மையான கு டும்பத்தை சே ர்ந்தவர் என்பதால், அருகில் இருக்கும் முத்து ஈஸ்வரன் வீட்டிற்கு டிவி பார்க்க சென்றுள்ளார்.இது முத்து ஈஸ்வரனுக்கு பி டிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதன் படி சம்பவ தினத்தன்று டி வி பா ர்ப்பதற்கு அங்கு செ ன்ற போது, சி றுமி யை வெளியில் அ னுப்பி முத்து ஈஸ் வரன் வீட்டை பூ ட்டியுள்ளார்.

இதனால் அந்த சி று மி வீ ட்டின் மீது க ல் எ றி த்து எ ரி ந்ததாக கூ றப்படுகிறது. இதன் காரணமாக க டும் கோ பம டைந்த முத்து ஈஸ்வரன், சி றுமி யை க ழுத் தை நெ ரி த்துள் ளார்.அதன் பின், சி றுமி யை டி ர ம்மில் போ ட்டு, பா லத்திற்கு அ டி யில் போ ட்டு வந் துள்ளார். இதற்கு அவரின் நண்பர் நித் தீஸ்வரர் உ தவியுள்ளார்.

முத்து ஈஸ்வரன் கு ழந்தை யின் க ழு த்தை நெ ரித் தவுடன் ம யங் கி வி ழுந் துள்ளார். அவர் உ யிரி ழக் கவில் லை, ம யங் கிய சி றுமி யை தான், அங்கிருந்து சுமார் 2 கி.மீற்றர் தொ லைவில் இரு க்கும் ஓ டை பா ல த்தில் போ ட்டுள்ளனர்.

சுமார் 42 நி மி டங்கள் சி றுமி, டி ரம்மி ற்கு ள்ளே உ யி ருக்கு போ ரா டி, து டி து டித் து ப ரி தா பமாக இ ற ந்து ள்ளார்.சி று மியின் உடல் மற்றும் உ த ட்டில் க டித்து வை த்தற் கான கா ய ம் இரு ந்தது ள்ளது. த லை யில் ர த் த கா யம் இ ருந்த தாகவும், அந்த சிறு மியி ன் தா யார் கூ றியுள்ளார்.

மேலும், சி றுமி யை வீட்டுக்குள்ளே வை த்து வ ன் கொ டுமை செய்து, அதன் பின்பு தா ன் டிரம் உள் ளே போ ட்டுள்ளனர். இவன் தான் என் கு ழந்தை யை கொ ன்ற வன், ஏ ற்க னவே இ வன் க ஞ் சா வி ற் றுகி ட்டு இ ருந்தவன், போ தை யில் தான் இந்த அக் கிரம த்தை அவன் செ ய்தி ருக்கிறான் எ ன்று தா ய் க த றி அ ழு கிறார்.

பி ரே தபரி சோ தனை முடிவு வெளிவந்தாலும், தா யார் கூறும் தக வ ல்களால் சி றுமி யின் மர ண ம் மர் ம மாக வே உள்ளது.மேலு ம், உ யிரிழந்த சி று மியின் குடு ம்பத்தினருக்கு முதல் கட்டமாக 4 லட்சத்து 12 ரூபாய்க்கான காசோலையும், அவர்கள் வ சித்து வந்த வீட்டிற்கு பட்டாவும் அப்பகுதி மாவட்ட கலெக்ட ரால் வ ழ ங்கப்ப ட்டுள்ளது.மொத்த 8 லட் சத்து 25 ஆ யிரம் ரூ பாய் இ ழப்பீடு த ருவதாக மாவட்ட கலெக்டர் உறுதியளித்துள்ளது நினைவுகூரத்தக்கது.

hey