கொ ரோ னா வை அ டுத்து அணிலுக்கு ப ரவிய வை ர ஸ்.. ப ரவி ஒரே வாரத்தில் ப லி.. அ ச்ச த்தில் மக்கள்!சீனாவில் இருந்து ப ரவத் தொ ட ங்கிய கொ ரோ னா வை ர சால் உலக நாடுகள் க டு ம் பா திப் புக்கு உள் ளாகியுள்ளன. இதில் இ ருந்து மீ ண்டு வருவதற்காக உலக நாடுகள் போ ரா டி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், அமெரிக்காவில் க ருப்பு ம ரண ம் என அழைக்கப்படும் பி ளாக் தொ ற் று பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே ஆயிரக்கணக்கான மக் களை கா வு வாங்கியது.தற்போது இந்த பா க் டிரியா வானது கொ ல ரா டோ மாநிலத்தில் உள்ள அ ணிலுக்கு ப ரவி யுள்ளது. அதன் மூலம் ம னிதர் களுக்கு ம னிதர்களுக்கு பர வக் கூ டும் என்ற அ ச்சத்தைத் தூ ண்டியது.

புபோனிக் பிளேக் ஒரு பா க்டீரி யா நோ யா கும், இது கா ய் ச்சல் போன்ற அ றிகு றிக ளை ஏற்படுத்துகிறது. ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா முழுவதும் 200 மில்லியன் மக்களைக் கொ ன் ற கறு ப்பு மர ணத் திற்கு இது காரணமாக இருந்தது.

ஐரோப்பாவின் மக்கள் தொ கையில் 60 சதவீதத்தை அ ழி த்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தி டீரெ ன அதிக கா ய் ச்சல், சளி, த லைவ லி, கு மட் டல் மற்றும் தீ விர வ லி மற்றும் நி ண நீர் மு னையின் வீ க்க ம் ஆகியவை வெளிப்பட்ட இரண்டு முதல் ஏழு நா ட் களுக்குள் ஏற்படும் என வும் ம ருத் துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

த ற்போது, டெ ன்வரின் தென்மேற்கே உள்ள மோரிசன் நகரில் பி ளே க் நோ ய் உ றுதிசெய்யப்பட்ட அணிலை க ண் டறிந்து ள்ளனர்.இது குறி த்து கூறி ய பொது சு கா தார அ தி காரிகள்;

பி ளே க் தொ ற் று முன் னெ ச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நாம் மு ன்கூ ட்டியே எ டுக் கா விட்டால் இது மனிதர்களுக்கு பர வி மிக பெரிய ஆ பத் தை ஏற்படுத்தும் என கூ றியுள்ளனர்.

மேலும் சரியான நே ரத்தில் சி கி ச் சை யளிக்க ப்படா விட்டால் இந்த பா க்டீ ரியாவ னது ஒரு வா ரத்திற்கு ள் ம னிதர் களு க்கு ம ரண த் தை ஏற்படுத்தும்’ என வும் குறி ப்பி ட்டுள்ளனர்.

hey