வவுனியாவில் பு லி யைத் தேடி செ ய்தி சே கரிக்க சென்ற பெண் ஊடகவியலாளர் வி ப த்தி ல் கா யம்வவுனியா, ஓமந்தைப் பகுதியில் புலி யின் பா திப்பு குறி த்து செ ய்தி சே கரிக்க சென்ற பெண் ஊ டகவி யலாளர் ஒ ருவர் விப த்தி ல் கா யமடை ந்துள்ளார்.

இன்று மாலை இடம்பெற்ற இச் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெ ரியவ ருவதாவது,

வவுனியா, ஓமந்தைப் ப குதியில் மக்கள் குடிமனை ஒ ன்றுக்குள் புலி யினால் பா தி ப்பு ஏற்படுவதாக கிராம மக்கள் தெரிவி த்ததையடுத்து குறித்த பகுதிக்கு செ ய்தி சேகரி க்க சென்ற பெண் ஊ டக விய லாளர் ஒருவர் ஓமந்தை, இ லங்கை வங்கி முன்பாக வி பத்து க்குள்ளாகி கா யம டை ந்து ள்ளார்.

வீதியின் கு று க்கா க சென்ற மா ட்டினை வி லத்தி செல்ல முற்பட்ட வேளை வீ தியை ஊ டறு த்த நாய் ஒன்றுடன் மோ தி யதா ல் குறித்த வி பத்து ஏற்பட்டது.

குறித்த வி ப த்தி ல் நாய் சம்பவ இடத்திலேயே ம ரண மாகியதுடன், ஊ டகவி யலாளரும் கா யமடைந்து ள்ளார். கு றித்த ஊ டகவி யலாளர் பயணித்த மோட்டர் சை க்கி ளும் சே த த்தி ற்குள்ளா கியுள்ளது.

கா யம டை ந்த ஊ டக விய லாளர் த னியார் வை த்தியசா லை ஒ ன்றில் சி கி ச்சை க்காக அ னுமதி க்க ப்பட்டுள்ளார்.

hey