சற்றுமுன் வெளியாகிய தகவல் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு கொ ரோ னா : முற்றாக முடக்கப்பட்டது யாழ் பல்கலைக்கழகம்யாழ்.பல்கலைகழக தொழிநுட்ப பீடத்தில் கல்விகற்றும் மாணவி ஒ ருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்று ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்தினால்,
பல்கலைகழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் மு டக்கப்பட்டுள்ளது.

வளாகத்திற்குள் நுழையவும், வெளியேறவும் இ ன்று மாலை முதல் த டைவிதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
யாழ்.பல்கலைகழக கிளி நொச்சி வ ளாகத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த பரீட்சைகளும் நி றுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.

க ந்தகாடு பு னர்வாழ்வு நிலை யத்தில் கடமையாற்றும் இ ராணுவ சி ப்பாய் ஒருவரின் ச கோதரி யாழ்.பல்கலைகழக கிளிநொச்சி வளாகத்தில் கல்வி கற்று வருகின்றார்.

இந்நிலையில் குறித்த இரா ணுவ சிப்பா ய்க்கு கொ ரோ னா தொ ற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை தெர்ந்து ஹம்பகா மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் ஊடாக

கிளிநொச்சி மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பபட்டிருக்கும் தகவலின் டிப்படையில் யாழ்.பல்கலைகழக கி ளிநொச்சி வளாகம் மு ற்றாக மு டக்கப்பட்டுள்ளது.

hey