ஊ ரடங்கு ச ட்டம் சற்று முன் வெளியான மு க்கிய அ றிவித் தல்!ஊ ரடங்கு ச ட்டம் சற்று முன் வெளியான மு க்கிய அ றிவித் தல்!

கொ விட்-19 வை ர ஸ் ப ரவ லை கட்டுப்படுத்த ஊ ரடங் கு ச ட்ட ம் மீண்டும் அ முல்ப டுத்த ப்பட மாட்டாதென அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை, பொது மக்கள் அ ச்ச ம் கொள்ள வேண்டாம் என தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் உயர்கல்வியமைச்சரும், அமைச்சரவை பேச்சாளருமான பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,

சு காதா ர பா துகா ப்பு அறிவுறுத்தல்கள் மா த்திர மே பலப்படுத்தப்படும். கந்தக்காடு புனர்வாழ்வளிக்கும் மத்திய நிலையத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொ விட் -19 வை ர ஸ் தொ ற்றா ளர்க ளினா ல் ச மூக தொ ற் றாக ப ரவ லடைய வாய்ப்பில்லை.

தேர்தலை இலக்காகக் கொண்டு சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைளை அரசாங்கம் தளர்த்தவில்லை. கடந்த மூன்று மாத காலமாக நாடு தழுவிய ரீதியில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊ ரட ங்கு ச ட்ட ம் நீ க்கப் பட்டா லும், சு காத ர அ றிவு றுத் தல்கள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டன.

கந்தக்காடு பு னர்வா ழ்வளி க்கும் மத்திய நிலையத்தில் கொ ரோ னா தொ ற்றுக் குள்ளா னவர்கள் புதிதாக கடந்த வாரம் அடையாளம் காணப்பட்டார்கள். கந்தக்காடு விவகாரத்தினால் கொ வி ட் -19 வை ர ஸ் ச மூக தொ ற்றா க ப ரவல டைவத ற்கு வாய்ப்பில்லை.

தற்போதைய நிலையில் ஊ ரடங் கு ச ட்ட ம் மீண்டும் அமுல்படுத்தப்பட மாட்டாது. அதற்கான தேவையும் தற்போது தோற்றம் பெறவில்லை.

பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்கள் மா த்தி ரம் க டுமை யாக அ முல்படு த்தப்படு வதுடன், பல புதிய விடயங்களும் அறிமுகப்படுத்தப்படும். நிலைமையினை எதிர்க் கொள்ள சுகாதார தரப்பினரும், பாதுகாப்பு தரப்பினரும் தயாராகவே உள்ளார்கள்.

ஆகவே கொ விட்-19 வை ர ஸ் ப ரவ லை அரசாங்கம் முறையாக கட்டுப்படுத்தும் மக்கள் அ ச்சம் கொ ள்ள வேண்டாம் எனத் தெரிவித்தார்.

hey