வவுனியா பம்பைமடு த னிமைப்படுத்தல் மு கா மில் இருந்த 29 பேர் வி டுவிப்புவவுனியா, பம்பைமடு இ ராணுவ மு காமில் அமைந்துள்ள த னிமைப்படுத்தல் மு காமில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த 29 பேர் இன்று வி டுவிக்கப்பட்டனர்.

பங்களாதேஸ் நாட்டில் சி க்கியிருந்தவர்களில் இலங்கை அரசாங்கத்தால் அழைத்து வரப்பட்ட ஒரு தொகுதியினர் கடந்த 27 ஆம் திகதி வவுனியா, பம்பைமடு இ ராணுவ மு காமில் அமைந்துள்ள த னிமைப்படுத்தல் மு காமில் கொ ரோ னா ப ரிசோ தனைக்காக த னிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.

அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட பீசிஆர் பரி சோ தனையில் கொ ரோ னா தொ ற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர்களது த னிமைப்படுத்தல் கா லம் நிறைவடைந்து வி டுவிக்கப்பட்பட்டனர்.

இதன்போது த னிமைப்படுத்தலில் இருந்து வி டுவிக்கப்பட்டமைக்கான சாvன்றிதழ்களும் இ ராணுவத்தினரால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் கொழும்பு, கம்பகா, களுத்துறை, பொலனறுவை, மன்னார் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.

இதேவேளை, குறித்த 29 பேரும் இரா ணுவத்தின் பா துகாப்புடன் பேரு ந்துகளில் அழைத்து செல்லப்பட்டு அ வர்களது சொந்த இ டங்களுக்கு கொண்டு சென்று விடுவிக்கப்பட்டனர்.

hey