இ ரா ணுவ அ திகாரி ஒருவரால் 300க்கும் மேற்பட்டோர் சுய த னி மைப்படுத்தலில்ரா ஜாங்கன பிரதேசத்தை சேர்ந்த இராணுவ அதிகாரி மற்றும் அவரது இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் றி இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, அந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சுய த னி மை ப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த இ ரா ணுவ அதிகாரி க ந்தகாடு பு னர்வா ழ்வு முகாமில் இருந்து வீட்டுக்கு சென்ற பின்னர், அ ங்கு ந டந்த ம ர ணச் ச டங் கு மற்றும் தா னம் வழங்கும் நி கழ்வுக ளில் கல ந்துகொ ண்டுள்ளார்.

இதன் காரணமாக குறித்த இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் கலந்துக்கொண்ட 230க்கும் மேற்பட்டோர் சு ய த னி மை ப்படுத்தலுக்கு உட் படு த்தப்பட்டுள்ளனர்.

அதேவேளை இந்த இராணுவ அதிகாரியின் 11 வயதான மகன் கடந்த சில தினங்கள் பகுதி நேர வ குப்புகளும் சென்று வ ந்துள்ளார். இந்த பகுதி நேர வகுப்புகளில் கலந்துகொண்ட 70 மாணவர்களும் சுய த னி மைப்படுத்தலுக்கு உ ட்படு த்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த இ ரா ணுவ அதிகாரி, க ந்த காடு பு னர் வா ழ்வு மு கா மில் இருந்து வீட்டுக்கு செல்லும் முன்னர், அனுராதபுரம் தி ஸா வெவ பிரதேசத்தில் உள்ள தனது இ ராணு வ மு கா முக்கு செ ன் றுள்ள போ தி லும் மு கா முக் குள் செல்லவில்லை என இ ரா ணுவ த ளபதி கூறியுள்ளார்.


இதனால், இ ரா ணுவ மு கா மில் உள் ளவ ர்களுக்கு எந்த பா திப் பும் இ ல்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

hey