இளம்பெண் ணை கா தல் திருமணம் செய்து கொண்ட 35 வயது பெண்! ஆ ண் வே டமி ட்டு கு டும் பம் ந டத் திய து அ ம்ப லம்: ப கீ ர் பி ன்னணிஇந்தியாவில் இரண்டு இ ளம்பெ ண்கள் வீட்டை வி ட் டு வெ ளி யேறி திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில் அதில் ஒருவர் ஆண் வேட மி ட்டு வா ழ்ந்து வந்தது அ தி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சத்திஷ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்த 20 வயது இளம்பெண் ச மீபத் தில் வீ ட்டிலிருந்து மா யமா னார்.இது குறித்து பொ லி சில் பு கார் கொ டுக் கப்பட்டது.இதைய டுத்து பொ லிசா ர் அந்த ப குதியில் உள்ள சிசிடிவி க மெராவை ஆ ய்வு செ ய்த தோ டு தீ விர வி சா ரணையும் மேற்கொண்டனர்.

அப்போது 35 வயது பெண் ஒ ருவ ருடன் அந்த 20 வயது பெண் கி ளம்பி ஹை த ரா பாத்துக்கு சென்றது தெ ரியவ ந்தது.இது தொடர்பாக அ வ ர்களை கா ரில் அ ழை த்து சென்ற ஓ ட்டுனரை பி டி த்து வி சா ரி த்த போது அவ ர் ஹை த ராபாத் மு கவ ரியை கொ டுத்தார்.பின்னர் பொ லி சார் அங்கு சென்ற போது அ திர்ச்சி ய டைந்தனர்.

காரணம் இரண்டு பெ ண் களும் திருமணம் செய்து கொ ண்டு வாழ்ந்து வந்தது தெ ரியவந்தது, மேலும் 35 வயது பெண் ஆ ண் வே ட த்தில் இரு ந்தது ம் தெ ரிந்தது.இருவ ரும் சொந்த ஊருக்கு வர முடியாது என கூறியதோடு தா ங்க ள் கணவன், ம னைவியாக வா ழ்வதை பி ரிக்க மு டியாது என கூ றி வி ட்டனர்.

இதனால் ஏ மா ற்ற த்துடன் ச த்திஷ்கர் பொ லிசா ர் சொ ந்த ஊர் வந் தனர்.அவர்கள் கூறுகையில், கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த 35 வயது பெ ண் ணும், 20 வயது பெ ண்ணும் ஒன் றரை ஆண் டுக்கு மு ன் னர் நட் பானா ர்கள்.இத ன்பி ன்னர் இ ருவரு ம் காத லிக்க தொடங்கி திரு ம ணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்து ஹைதராபாத் வந்தனர்.

அங்கு திருமணம் செய்து கொ ண்ட பி ன்னர் 35 வயது பெண் ஆண் போல த லைமுடி யை மாற்றி கொண்டு ஒட்டு மீசையை ஒ ட்டி கொண்டு ஆண் போலவே வே டமி ட்டுள்ளார்.பின்னர் 20 வயது பெண் தன து மனைவி என கூறி ஒரு வீட்டை வா டகைக்கு எ டு த்து இருவரும் குடும்பம் ந ட த்தி வ ந்ததாக கூறியுள்ளனர்.அவர்களின் குடும்பத்தார் எவ்வளவோ கூறியும் இருவரும் அவர்களுடன் செல்ல ம றுத் துவி ட்டனர் என கூறி யுள் ளனர்.

hey