உ யி ருக்குப் போ ரா டிய முதியவர்!! சி கி ச்சை அளிக்க ம றுத்த தனியார் வை த்தியசாலைகள்!யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வராச் சந்தியில் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் துவிச்சக்கரவண்டி மோ தி வி பத்து இ டம்பெற்றுள்ளது.

இவ் விபத்துச் ச ம்பவத்தில், துவிச்சக்கர வண்டி யில் வந்த முதியவர் தலையில் ப டுகா யமடை ந்து, ம யக்க ம டைந்த நிலையில் முச்சக்கரவண்டி ஒன்றில் யா ழ்.போதனா வை த்தியசா லைக்கு கொ ண்டு செ ல்லப்பட்டுள்ளார்.

யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வராச் சந்திப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் வை த்தியசா லை களுக்கு அருகில் குறி த்த வி பத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

உடனடியாக அங்கு நின்ற மக்கள் விப த்தில் சி க்கிய மு தியவருக்கு சி கி ச்சை அ ளிக்குமாறு இர ண்டு வை த்திய சாலைvகளிலும் உதவி கோ ரியிருந்தனர்.

இருந்தும் தங்களால் இவருக்கு சி கி ச்சை அ ளிக்க முடியாது என்று இ ரண்டு வை த்தி யசாலை நிர்வாகத்தினரும் தெரிவித்ததுள்ளனர்.

அத்துடன் முதியவரை யாழ்.போதனா வை த்திய சாலைக்குக் கொண்டு செல்வதற்காக தனியார் வை த்தியசாலையில் நோ யா ளர் கா வு வண்டியைக் கோ ரியபோ தும் அதற்கும் அவ் வை த்தி யசா லை ம று ப்புத் தெ ரிவி த்துள்ளது.

இதனால் அப் பகுதியில் நின்ற முச்சக்கர வண்டி மூலம் முதியவர் யாழ்.போ தனா வை த்திய சா லைக்குக் கொண்டு செல்ல ப்பட்டுள்ளார்.

மிகவும் ஆ ப த்தான நிலையில் இருந்த குறித்த மு தியவருக்கா க அப் ப குதியில் நின்ற இளைஞன் ஒருவர் இவ்விரு வை த்தியசாலையிலும் உதவி கோ ரியதாகவும் அ வர்கள் அ வருக்குச் சி கி ச்சை அளி க்க ம றுத்ததாகவும் க ண்ணீர் ம ல்கத் தெரிவித்துள்ளார்.

அ த்துடன் வி ப த்தில் சி க்கி ய முதியவர் உ யிரிழ ந்தால் இவ்விரு வை த்திய சாலைகளுமே மு ழுப் பொ றுப்பு என குறித்த இ ளைஞன் தெரிவித்துள்ளார்.

hey