ஒரே கு டும்பத்தை சேர்ந்த இரண்டு ச கோதர ர்களை ம ணந்து கொ ண்ட 2 சகோதரிகள்! பின்னர் நடந்த வி பரீத ச ம்பவம்இந்தியாவில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 2 சகோதரர்களை 2 சகோதரிகள் தி ருமணம் செய்து கொ ண்ட நிலையில் அ தில் ஒரு பெண் ம ர்ம மா ன முறையில் உ யிரிழந் து ள்ளார்.ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பிரேம்சந்த். இவர் மனைவி ரஜ்னி இரு தினங்களுக்கு முன்னர் வீட்டில் ம ர்ம மா ன மு றையில் உயி ரிழந் து கி டந் தார்.

ரஜ்னி த ற் கொ லை செய்து கொண்டதாக கணவர் மற்றும் குடும்பத்தார் கூ றிய நி லையில் அவர் கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளார் என அவரின் சகோதரி மம்தா ப ரபர ப்பு பு கா ரை பொ லிசில் அ ளி த்துள்ளார்.அதில், பிரேம்சந்துக்கும், ரஜ்னிக்கும் கடந்த 2011ல் திரு மணம் நி லையில் இ ரண்டு குழ ந்தை கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் பிரேம்சந்தின் சகோதரர் பங்கஜுக்கும் எனக்கும் 2017ல் திருமணம் நடந்தது.ஏ ற்கனவே ரஜ்னியை கூ டுதல் வ ரத ட்ச ணை கே ட்டு குடும்பத்தார் கொ டு மைப்ப டுத்தி வந்தனர். இ தையடுத்து என்னையும் அதே போல து ன்பு றுத் தினார்கள்.

நான் கூட ஒருமுறை அவர்களின் கொ டு மை தா ங்கா மல் த ற்கொ லை க்கு மு ய ன்று கா ப் பாற் றப் பட்டேன். இ தைய டுத்து சில கா லமா க என் பெற்றோர் வீ ட்டில் வசித் து வந் தேன்.

இந்த சமயத்தில் ரஜ்னி ம ர் மமா க இற ந்துள் ளார், அவர் க ழு த்து உ ட ல் ப குதி யில் கா ய ங்கள் உள்ளது.இதனால் என் மா ம னார், மாமியார் உள்ளிட்ட குடும்பத்தார் தான் என் சகோதரி ரஜ்னியை கொ லை செய் து ள்ளனர் என கூறியுள்ளார்.சம்பவம் தொடர்பாக பொலிசார் பிரேம்சந்த், பங்கஜ் உள் ளிட்ட 10 பேர் மீது வ ழ க்குப்ப திவு செய்து வி சா ர ணை நடத்தி வ ருகி ன்றனர்.

hey