வட மாகாணத்தின் கிராமம் முழுவதும் இராணுவ அலுவலகர் நியமனம் : வெளியாகிய முக்கிய அறிவிப்புயாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் கு ற்றச்செயல்கள் அதிகரித்துள்ள பிரதேசங்களில் கிராம அலுவலகர் பிரிவு ஒவ்வொன்றுக்கும் இரா ணுவ அலுவலகர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கிராம அலுவலகர் பிரிவில் இடம்பெறும் கு ற்றச்செ யல்களைத் த டுத்தல் மற்றும் போ தைப்பொ ருள் க டத்தல் – நு கர்வை ஒ ழித்தல் போ ன்றவற்றை அந்தப் பகுதி இ ராணுவ அலுவலகர் முன்னெடுப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு கிராம அலுவலகர் பிரிவுக்கும் இ ராணுவ அலுவலகர் ஒருவர் பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் மேலும் இ ராணுவச் சி ப்பாய்கள் கட மைக்கு அமர்த்தப்படுவர்.

இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட இ ராணுவ அ லுவலகரின் பொறுப்புத் தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு தெ ளிவூட்டல் நடவடிக்கை இடம் பெறுகின்றது.

கிராம அலுவலகர் பிரிவில் இடம்பெறும் கு ற்றச்செ யல்கள், போ தைப்பொ ருள் விற்பனை – க டத்தல் மற்றும் நுகர்வு உ ள்ளிட்டவை தொடர்பில் மு தலில் அந்தப் பிரிவுக்குப் பொறுப்பான இ ராணுவ அ லுவலகருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவர் ஊடாகவே பொ லிஸாருக்கு அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

வடக்கு – கிழக்கில் சி வில் நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் மீளவும் முற்றுமுழுதான இ ராணுவ தலையீடு முன்னெடுக்கப்படுவதாகக் கு ற்றஞ்சா ட்டப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த நடவடிக்கை இடம்பெறவுள்ளதா தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

hey