வடமாகாணம் முழுவதும் உ டனடியாக அ முல்..! மு க கவசம் அ ணியாதோ ருக்கு 14 க ட்டாய த னிமைப்படுத்தல்இலங்கையில் கொ ரோ னா அ பா யம் தொ டர்ந்தும் நீ டிக்கும் நிலையில் சுகாதார நடைமுறைகளை பே ணாமை மற்றும் முக க வசம் அணியாதவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன் 14 நாட்கள் கட்டாய த னிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.

மேற்கண்டவாறு மாகாண சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி ஆ.கேதீஸ்வரன் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் இன்று மாலை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது,

நமது நாட்டில் கொ ரோ னா நோ ய் தொடர்பான அ பாயம் தொட ர்ந்தும் இருப்பதால் மக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குவெளியே செல்லும் பொழுது முகக் கவசம் அணிவதும், குறைந்தது இருவருக்கிடையில் 1 மீற்றர் இடைவெளியை பேணுவதும்,

சரியான முறையில் கைகளை அடிக்கடி கழு வுவதும் பொ துச் சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறைகளாக கைக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் தற்போது நமது நாட்டில் மக்கள் வீட்டிற்கு வெளியில் செல்லும்போதும்,
பொது இடங்கள் மற்றும் பொ துநிகழ்வுகளுக்கு வ ருகை தரும் பொழுதும், முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு முகக் கவசம் அணியாது நடமாடுபவர்களுக்கு எதிராக ச ட்டரீதி யான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன்
14 நாட்கள் கட்டா ய த னிமைப்படுத்தலுக்கும்உட்படுத்தப்படுவார்களென ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு

இருப்பினும் வ டமாகாணத்தின் பல இடங்களில் பொதுமக்கள முகக்கவசம் அணியாது நடமாடுவது அவ தானிக்கப்பட்டு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக இனிவரும் நாட்களில்மிகவும் இறுக்கமாக கண்காணிக்கப்பட்டு சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எனவே மக்கள் பொது இடங்களில் நடமாடும்போது க ட்டாயமாக முககவசம் அ ணிவதை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் தங்களையும்

தங்கள் சமூகத்தினையும் கொ ரோ னா நோ ய் தொ ற்றி லிருந்து பா துகாத்துக்கொள்வதுடன் க ட்டாய த னிமைப்படு த்தலுக்குஉள்ளாவதை த விர்த்துக்கொ ள்ளுமாறும் கேட்டு க்கொள்கின்றோம். என கூறப்பட்டுள்ளது.

hey