இளம் வயது தி ரு ந ங்கைகள் தா ன் குறி! ஆசை வார்த்தை கூறி சொ கு சாக வா ழ்ந்து வந்த இளைஞன்… அ ம்ப லமான ப கீர் மோ சடித மி ழகத்தில் திரு நங் கைகளை குறிவைத்து ஏ மா ற்றி பண மோ சடி செய்த நபர் குறித்த தகவல் வெளியாகி அதி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.சென்னை அ மைந்தகரையை சே ர் ந்தவர் தி ருந ங்கை பிரியங்கா. இ வருக்கும் பு ழல் ப குதியை சேர்ந்த முகமது உசேன் என் பவருக்கும் க டந் த செப்டம்பர் மாதம் காதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

திருநங்கை பி ரியங்காவை திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்வதாக ஆசை வா ர்தைகள் கூறி அவருடன் ப ழகிவ ந்த முக மது உசேன் தான் கப்பலில் ப ணியா ற்றுவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

பி ரியா ங் காவின் டெபிட் கார்ட் கைபேசி என அனைத்தையும் மு கமது ப யன்படுத்திவந்துள்ளார். இதனை பயன்படுத்தி பி ரியங்காவின் வ ங்கி க ணக்கில் இருந்து அவ்வபோது 5ஆயிரம் 10ஆயிரம் என 2 லட்ச த்துக் கும் மேல் ப ணத்தை உசேன் தி ருடி சொ குசாக வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தெரிந்து பிரியங்கா உ சேனிடம் விசாரித்த போது பிரியங்காவுடனான தொ டர் பை உசேன் து ண் டித் துள்ளார். இந்நிலையில் முகமது உசேன் மீது நடவடிக்கை எடுக்ககோரி கடந்த மார்ச் மாதம் பிரியங்கா அ மைந்தகரை காவல் நிலையத்தில் பு கார் அ ளித்துள்ளார். பு காரை பெற்றுக்கொண்ட பொ லிசார் சிஎஸ்ஆர் ப திவு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் தூத்துக்குடி அருகே ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் யுவஸ்ரீ என்ற தி ருநங்கை கடந்த வாரம் ம ண்ணெனய் ஊற் றிக் கொண்டு த ற்கொ லை செய் துகொண்டுள்ளார். த ற்கொ லை தொடர்பான பு கைப்படங்கள் திருநங்கைகளின் வாட்ஸ் ஆப் குழுக்களில் ப ரவியு ள்ளது அதை பா ர் த்தபோதுதான் சென்னை அமை ந் தகரை சே ர்ந்த தி ருந ங்கை பிரியங்காவை ஏ மா ற்றிய முகமது உசேன் தூ த் துக்கு டியில் யுவஸ்ரீயுடன் வா ழ்ந்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து முகமது உசேனையை அமைந்தகரை பொலிசார் மோ சடி பு காரின் அடிப்படையில் தூ த் துக்கு டியில் கை து செய்து அழைத்து வந்துள்ளனர்.

இதோடு யுவஸ்ரீ க டன் தொ ல்லையால் த ற்கொ லை செய்து கொண்டதும் க ண்டுபி டிக்கப்பட்டுள்ளது, தற்போது முகமதிடம் பொலிசார் வி சா ரணை நடத்தி வரும் நிலையில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளிவரும் என எ திர் பா ர்க்கப்படுகிறது.

hey