சுஷாந்த் சிங்கின் மேனேஜர் க ர் ப்பமா? அ வி ழா த ம ர்ம மு டிச் சுகள்! அ டுத்த டு த்து வெளிவரும் தி டுக் கி டும் தகவல்



இந்திய திரையுலகில் பல நாட்களாக ப லராலும் உ ச்சரிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு பெயர் என்றால் அது சுஷாந்த் சிங்.

இவரின் ம ரண த்திற்கு ம ன அ ழுத்தம் போன்ற பல காரணங்கள் சொல் லப்பட்டு வந்தாலும் இதில் இருக்கும் ம ர்மங்கள் இன்றும் மு டிச்சுக்குள் மு டிச்சு என நீ டித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் சுஷாந்த் சிங்கின் ம ரண த்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு அவரிடம் மேனேஜராக பணிபுரிந்த திஷா சாலியன் என்ற பெண் மும்பையில் உள்ள அ டுக் கு மாடி கு டி யிருப்பில் இருந்து கீழே வி ழு ந்து த ற்கொ லை செய்து கொண்டார்.இந்த செய்தி கா ட்டு த் தீ போ ல தி ரையு லகில் பரவி வந்த நிலையில் ஓரிரு நாட்களிலேயே சுஷாந்த் சிங்கும் த ற்கொ லை செய்து கொண்டார்.

மேனேஜர் திஷா நடிகர் சூரஜ் பஞ்சோலி என்பவருடன் பல வருடங்களாக கா தலி ல் இருந்ததாகவும் இதன் காரணமாக திஷா க ர் ப்ப ம் அ டை ந்த தாகவும் விஷயம் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என சூரஜ் திஷாவிடம் கே ட்டுக்கொண்டதாகவும் திஷா இதை யா ரிடமும் ப கிராமல் த னது நெ ருங்கிய நண்பரான சுஷாந்த் சி ங்கிடம் மட்டும் ப கிர்ந்து கொ ண்ட தாகவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த விஷயத்தை அறிந்த சுஷாந்த் சிங் சரியான நேரத்தில் இந்த விஷயத்தை வெளிகொண்ட வர இருந்ததாகவும் ஆனால் சூரஜ் சுஷாந்த் சிங்கை மி ரட்டி யதாகவும் அதனால் சுஷாந்த் சிங் த ற்கொ லை செய்து கொண் ட தாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிலை யில் திஷா த ற் கொ லை செ ய்து கொண்டபோது கர்ப்பமாக இ ருந்ததாகவும் அந்த க ர்ப்ப த்திற்கு நடிகர் சூரஜ் பஞ்சோலி தான் காரணம் என பா லிவுட் வ ட்டா ரங்க ளில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் சூரஜ் இதற்கு முன் ஜியாகான என்ற நடிகையுடன் காதலில் இருந்ததாகவும் அதன் காரணமாக ஜியாகான் க ர்ப் பம் அ டை ந்ததாகவும் அந்த குழந்தையை வளர்க்க சூரஜ் ம றுத் ததால் க டு மையா ன வே த னையில் இ ருந் த ஜி யா கான் சில வருடங்களுக்கு முன்பு த ற்கொ லை செய்து கொண்டதாகவும் செய்திகளில் சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது திஷாவின் த ற் கொ லை மேலும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இவ்வாறு சுஷாந்த் சிங்கின் ம ர ணத் தில் உள்ள ப ல் வேறு ம ர் ம மு டி ச்சுகளுக்கு பின்பும் பாலிவுட் திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் ஒருவர் உ ள்ள தாகவும், கா வ ல்துறை இதை சரியான வகை யில் கை யாண்டால் பல உ ண் மைகள் வெளிவரும் என சுஷாந்த் சிங்கின் ரசிகர்கள் கேட் டுக் கொண்டு வருகின்றனர்.

hey