11 மாத கு ழந்தை யை தூ க் கில் தொ ங்கவி ட் டு த ற் கொ லை செய்த இ ளம்தா ய்!தமிழகத்தில் 11 மாத கு ழந் தையை கொ ன் றுவி ட்டு தா யும் த ற் கொ லை செய்து கொ ண்ட ச ம் பவம் நட ந்து ள்ளது.

திருப்பத்தூர் அருகெ க ந்திலி அடுத்த நார்சாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சிலம்பரசன், இவரது ம னைவி கவிதா, இ வர் களுக்கு 11 மா தத்தில் கு ழந் தை யொ ன்றும் உள்ளது.

இ ந்நி லை யில் சில ம்பரச னுக்கு வே றொ ரு பெ ண் ணு டன் தொ டர் பி ருப் பது கவி தாவு க்கு தெ ரியவ ந்தது.

இதனால் இருவருக்கும் ச ண் டை ஏ ற்பட் டதாக தெரிகிறது, இதில், ம னமு டை ந்த கவி தா இன் று காலை க ணவ ன் வே லை க்கு செ ன் ற பின்பு, த னது 11 மாத ஆ ண் கு ழந் தைக்கு தூ க் கு மா ட்டி வி ட்டு, கவி தாவு ம் தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை செய்து கொ ண்டு ள்ளார்.

நீ ண்ட நேரம் ஆகியும் க வி தா வெ ளி யே வராததால், ச ந் தேக மடை ந்த அக்கம் பக் கத் தினர் வீ ட்டில் செ ன்று பா ர் த்த போது தூ க் கில் தொ ங் கிய நி லை யில் கவிதா ச டல மா க கி டந் துள் ளார்.

கு ழ ந்தை அ திர் ஷ்ட வச மாக உ யி ர் பி ழை த்தது, எனி னு ம் கு ழந் தை யை அரசு ம ரு த்து வம னை யில் அ னும தித் து சி கிச்சை யளி க்கப்பட்டு வ ரு கிறது. இத னை ய டுத்து சி ல ம் பரச னை கை து செ ய்த பொ லி சார் வி சா ர ணை நடத்தி வ ருகி ன் றனர்.

hey