13 வயது மாணவனை கா தலித்து ம ணந்த ஆ சிரி யைக்கு நே ர்ந்த சோ க ம்! அ தி ர்வ லை யை ஏ ற்ப டுத்தி ய அ வர் வா ழ்க்கை ப க்கங்கள்அமெரிக்காவில் 13 வயது மாணவனை கா தலித்து திருமணம் செய்து பெரும் பர ப ரப்பை ஏற்படுத்திய ஆ சி ரியை பு ற்றுநோ யால் உ யிரிழ ந்துள்ளார்.

Mary Kay Letourneau என்ற பெண் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு தன்னிடம் படிக்கும் 13 வயது மாணவனான Vili Fualaau உடன் த வ றான தொ டர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டார்.

அந்த ச மயத்தில் ஏற்கனவே திருமணமாகி 4 குழந்தைகளுக்கு தா யாகி யிருந்தார் Mary Kay.

இந்த நிலையில் சிறுவன் Vili மூலம் மீண்டும் க ர்ப்ப மான Mary Kay மீது வ ழக்கு ப திய ப்பட்ட நிலையில் அ வருக்கு மூvன்று மாதம் சி றை த ண்ட னை வி திக்கப்பட்டது.

அப்போது இனி சிறுவன் Vili உடன் எந்தவொரு தொடர்பும் வைத்து கொ ள்ளக்கூ டாது என நீ திமன்றம் Mary Kayக்கு உ த்த ரவிட்டது.

இதன்பின்னர் குழந்தையை பெற்றெடுத்த Mary Kay நீதிமன்றத்தின் உ த்த ரவை மீ றி Vili உடன் மீண்டும் தொ டர்பை ஏற்ப டுத்தி கொ ண்டார். இதன் கா ரணமாக மீ ண்டும் அவர் க ர்ப்ப மானார், இந்த முறை அவ ருக்கு 7 ஆ ண்டு சி றை த ண்டனை வி தி க்கப்ப ட்டது.

இதை தொடர்ந்து சி றையி லேbயே குழந்தை பெ ற்றெடுத்த Mary Kay 2004ஆம் ஆண்டு வி டு தலை யானார். இதன் பின்னர் வா லிபனாக ஆன Vili-ஐ திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இந்த சம்பவம் அந்த ச மய த்தில் பெரும் அbதிர்வ லையை ஏ ற்படு த்தியது.

இதன் பின்னர் இந்த தம்பதி 12 ஆண்டுbகள் ம கிழ்ச்சியாக வா ழ்ந்த நிலையில் Vili தனது மனைவி Mary Kayயிடம் வி வா கரத்து பெற்று பிரிந்தார்.

இந்த சூழலில் 58 வயதான Mary Kay திங்கட்கிழமை உ யி ரிழ ந்து ள்ளார்.

பு ற்றுநோ யால் பா தி க்க ப்பட்டு சி கிச்சை பெற்று வந்த நி லை யிலேயே சி கி ச்சை பல னின்றி உ யி ரிழ ந்துள்ளார்.

பல்வேறு ச ர்ச்சை களில் சி க்கிய Mary Kay க டைசி கா லத்தில் உ டல் எடை கு றை ந்து, மி கவும் அ வதி ப்பட்டு ப ரிதாப நி லையில் இ றந்த தாக தெரியவந்துள்ளது.

hey