10 வயது சி றுவ னால் க ர்ப்ப மானதாக கூறிய 13 வயது சி று மிக்கு கு ழந்தை பி றந்தது! என்ன குழ ந்தை தெரி யுமா?ரஷ்யாவில் 10 வயது சி றுவனால் க ர்ப்பமானதாக கூறி அதி ரவைத்த 13 வயது சி றுமிக்கு கு றைப் பிர சவத்தில் பெண் குழந்தை பிறந் துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Ivan (10) என்ற சி றுவனும், Darya (13) என்ற சி றுமியும் கா தலித்த நி லையில் Darya க ர்ப்ப மானதாக தெரிவித்தார்.

Ivan தான் தனது வ யி ற்றில் உள்ள குழந்தைக்கு தந்தை என Darya கூறிய நி லையில் உ லகம் முழுவதும் இந் த ஜோடி வை ரலானது.

இந்த நிலையில் அ திரடி தி ருப்பமாக தனது வ யிற்றில் வளரும் கு ழந்தையின் உண்மையான த ந்தை கு ண்டாகவும், உயரமாகவும் இருப்பவர் எனவும் அவருக்கு குறைந்தது 16 வயது இருக்கும் எனவும் Darya கடந்த மே மாதம் கூறினார்.

தன்னை அந்த நபர் து ஷ்பி ரயோகம் செய்ததாலேயே க ர்ப் பமானதாகவும் கூறினார்.

இது குறித்து பொலிசாருக்கு முழுமையான விளக்கத்துடன் பு கார் கொ டுத்துவிட்டேன், அவர்கள் இது தொட ர்பில் வி சாரிப்பார்கள் எனவும் தெ ரிவித்தார்.

இந்த நிலையில் தற்போது 14 வயதாகும் Daryaவுக்கு பெ ண் கு ழந்தை பி றந்துள்ளதாக தகவல் வெ ளியாகியுள்ளது.

செப்டம்பரில் தான் பி ர சவம் நடக்கும் என எதிர்பார்த்த நி லையில் தற்போது கு றைப்பி ரசவத்தில் குழந்தை பெற் றெடுத்துள்ளார் Darya.

121,000 பாலோவர்ஸ் கொண்ட அ வரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தான் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதோடு Darya தன் மீது குழ ந்தையை சாய்த்து வை த்திருக்கும் பு கைப்படமும் வெ ளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த பதிவில் அவசரமாக பி ரச வ வ லி யுடன் ம ருத்து வம னையில் சேர்க்கப்பட்ட Darya-வுக்கு கு றைப்பி ரசவத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

குழந்தை பிறந்த பின்னர் அதன் டி.என்.ஏ மூலம் அதன் தந்தை யார் என தெரியவரும் என Darya கூறியிருந்த நிலையில் அது குறித்த உண்மை விரைவில் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதாவது எனக்கு கு ழந்தை பிறந்த பின்னர் அதன் டி.என்.ஏவை வைத்து என்னை து ஷ்பிர யோகம் செய்த நபருடன் ப ரிசோ தனை நடக்கும், பின்னர் அவர் மீது ந டவடிக்கை பா யும் என கூறியிருந்தார் Darya.

hey