வவுனியாவில் 14 வயது சி று மி தூ க்கி ல் தொ ங்கி ய நிலை யில் ச டல மாக மீ ட்புவவுனியாவில்

வவுனியா கோவிற்குளம் அகிலாண்டேஸ்வரி சி றுவர் இ ல்லத்தில் இன்று (05.07.2020) மதியம் சி றுமி ஒருவரின் ச டலத்தி னை பொ லி ஸார் மீ ட்டெடுத்துள்ளனர்.

கோவிற்குளம் அகிலாண்டேஸ்வரி சி றுவர் இ ல்லத்தில் தங்கியிருக்கும் 16 வய துடைய சி று மியொருவர் இன்று மதியம் இல்ல த்தின் ம லசல கூ டத்தில் தூ ங்கி ல் தொ ங்கி ய நி லையில் சட லமாக கா ணப்பட்டதினையடுத்து .

இவ்விடயம் தொடர்பில் பொ லிஸாருக்கு தெ ரியப்படுத்தப்பட்டது. சம்ப வ இ டத்திற்கு வி ரைந்த வவுனியா பொ லிஸா ர் மேல திக வி சார ணைகளை மே ற்கொண்டனர்

ச டலம் பி ரேத ப ரிசோ த னைகளுக்காக வ வுனியா மாவட்ட பொது வை த்தி யசா லையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

16 வயதுடைய ரா ஐசெல்ல ராணி என்ற சி றுமியே இவ்வா று ச டல மாக மீட்க ப்ப ட்டவராவர்.

hey