தீ விர மடையும் கொ ரோ னா அ ச்சு றுத்தல்! இலங்கை கட ற்பர ப்பிற்குள் இ ந்தி ய படகுகள் பயணிக்க த டைஇலங்கையின் வடபகுதி கடலுக்குள் வரும் தென்னிந்திய மீனவர்களை கை து செய்யும் நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட்டுள்ள தாக உ யர் மட்டத் தகவல் வ ட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் இ ந்தியா முழுவதும் வே கமாக பரவுகின்றமையினால் இந்திய மீன வர்களை கை து செய்து வி சாரணை மேற்கொள்வ து இலங்கையில் சு காதார பி ரச்சி னையை ஏற்படுத்தும் என எ ச்ச ரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் வடக்கு க டற்பரப்புக்குள் நுழையும் இந்திய படகுகளை இலங்கை க டற்ப டை யினர் வி ரட்டி யடிப்பதற்கு ந டவடிக்கை மேற்கொள்வதாக தெ ரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்திய படகுகள் க ண்கா னி க்கப்பட்டவுடன் எ ச்சரி க்கை து ப்பா க்கி சூ டு ந டத்தி அவ ர்களை விர ட்டியடிப்பதா க தக வல் வெ ளியாகியுள்ளது.

hey