வவுனியாவில் குடும்ப பெண் உ யிரி ழப்பு: தீ மூ ட்டி எ ரிக்க ப்பட்டதாக சா ட்சியம்தீ யில் எ ரிந்த நிலையில் ப டுகா யமடைந்து சி கிச்சை பெற்றுவந்த இளம் குடும்ப பெண் ஒருவர் சி கிச்சை ப ல னின்றி இன்றையதினம் ம ரணம டைந்துள்ளார்.

இச்சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,

கடந்த மாதம் 8 ஆம் திகதி வவுனியா, மகாறம்பைக்குளம், ரம்பவெ ட்டி பகுதியில் வசித்து வந்த குடும்பம் ஒன்றுக்கும், அயல் குடும்பம் ஒன்றுக்கும் இடையில் வா ய்த கரா று ஏ ற்பட்டு அது கை கல ப்பாக மா றியு ள்ளது.

இதன்போது இளம் குடும்ப பெண் ஒருவர் எ ரிந்த நிலையில், அய லவர்களால் மீட்க ப்பட்டு வவுனியா வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

29 வயதுடைய அஜிதா என்ற பெண்ணே தீ யில் எ ரிந்த நிலையில் சி கிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் 25 நாட்களின் பின்னர் குறித்த பெண் சி கிச்சை ப லனின்றி இன்றையதினம் அதிகாலை ம ரணமடைந்துள்ளார்.

குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக மாமடு பொ லிசாரால் ச ந்தே கத்தின் அடிப்படையில் பெண் ஒருவர் கை து செய்யப்பட்டு நீ திமன்றில் ஆ ஜர்படுத்தப்பட்டு பி ணையில் வி டுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை பெ ண்ணின் ம ரணம் தொடர்பாக வவுனியா மாவட்ட தி டீர் ம ரண வி சாரணை அதிகாரி சிவநாதன் கிசோரால் வி சா ரணைகள் மு ன்னெடுக்கப்பட்டது.

விசாரணைகளின் பி ரகாரம் உ யிரிழந்த பெண்ணின் வீ ட்டிற்கு அ யலில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர் இவரை தீ மூ ட்டி எ ரித்ததாக உ யிரிழந்த பெ ண்ணின் பெற்றோர் மற்றும் நபர் ஒருவரும் தன்னிடம் சாட்சியம் வ ழங்கியுள்ள தாக தெரிவித்த ம ரண வி சாரணை அதிகாரி சிவநாதன் கிசோர், பெண்ணின் ம ரண த்திற்கு எ ரி கா யங்களே கா ரணமாக இருந்துள்ளதாகவு ம் தெரிவித்தார்.

இதேவேளை உ யி ரிழந்த பெ ண்ணின் இரு சகோதரர்கள் கா ணாமல் போ னவர்கள் பட்டியலில் உ ள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey