கல்லூரி வ ளாக த்தி ன் முன் உ யி ருட ன் பெ ட்ரோ ல் ஊ ற் றி எ ரிக் கப் பட் ட பே ராசி ரியை உ யிரி ழப் பு!கல்லூரி வ ளாக த்தி ன் முன் உ யி ருட ன் பெ ட்ரோ ல் ஊ ற் றி எ ரிக் கப் பட் ட பே ராசி ரியை உ யிரி ழப் பு!

ஒருத லைக்கா தல் வி வகா ரத் தில் உ யி ருடன் பெ ட்ரோல் ஊ ற்றி எ ரிக் கப் பட் ட கல்லூரி விரிவுரையாளர் மருத்துவமனையில் சி கிச் சை ப லனி ன்றி உ யிரி ழந் துள் ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக பணிபுரிந்து வந்த அங்கிதா பிசுடே (25) என்பவர், கடந்த திங்கட்கிழமையன்று காலை 7.15 மணியளவில் தனது கல்லூரி வளாகத்தின் முன் ம ர்ம ந பரா ல் பெ ட்ரோ ல் ஊ ற் றி எ ரிக் கப்ப ட்டா ர்.

அ வரு டைய அ லற ல் ச த்த ம் கே ட்டு ஓ டிவ ந்த பொதுமக்கள் வே கமா க மீ ட்டு ம ருத் துவம னைக்கு அ னுப்பி வை த்தனர்.

மேலும், ச ம்ப வம் தொ டர்பாக பொலிஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இந்த ச ம்ப வம் தொடர்பாக வி சா ரணை மேற்கொண்ட பொலிஸார், ச ம்ப வம் நடைபெற்ற அன்றே விக்கி நாக்ரலே (27) என்கிற இ ளைஞரை கை து செய்தனர்.

பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்த விக்கி ஏற்கனவே திருமணமாகி, 7 மாத குழந்தைக்கு தந்தை என்பதால், அவருடைய காதலை அங்கிதா நி ராக ரித் துள் ளார்.

அப்படி இருந்தும்கூட, அவர் 3 மாதங்களாக அங்கிதா செல்லும் இடங்களுக்கு எல்லாம் பின் தொடர்ந்து தொ ல்லை கொ டுத்து வ ந்துள் ளார். இதனால் எ ரிச் சல டைந்த அங்கிதா அவரை தி ட்டியு ள்ளார்.

அதற்கு ப ழிவா ங்கும் வி தமாகவே விக்கி, பெ ட்ரோல் ஊ ற்றி கொ லை செ ய்ய மு யற்சி த்தது வி சார ணையில் தெரியவந்தது.

இந்த நிலையில் 40 சதவீத தீ க்கா யங் களு டன் சி கிச் சை பெற்றுவந்த அங்கிதா சி கிச் சை ப லனி ன்றி ம ருத் துவம னையில் உ யிரி ழந் துவி ட்ட தாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

hey