நி லத் தின் ஒரு பகுதியில் வீ சிய க டுமையா ன து ர்நா ற்ற ம்! அந்த இடத்தை தோ ண் டிய போது கா த்தி ருந் த அ தி ர்ச் சிநி லத் தின் ஒரு பகுதியில் வீ சிய க டுமையா ன து ர்நா ற்ற ம்! அந்த இடத்தை தோ ண் டிய போது கா த்தி ருந் த அ தி ர்ச் சி

தமிழகத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் பு தைக் கப்ப ட்ட யா னையி ன் ச டல ம தோ ண்டி எ டுக் கப்ப ட்டு அதற்கு பி ரேத ப ரிசோ தனை மே ற்கொள் ளப்பட் டது.

குடியாத்தம் அருகில் மத்தேட்டிப்பள்ளி என்னுமிடத்தில் பிச்சாண்டி என்பவர் தனியார் இடத்தை குத்தகைக்கு வாங்கி விவசாயம் செய்து வந்துள்ளார்.

வனப்பகுதியை ஒட்டிய பகுதி என்பதால் யானைகள் பயிர்களை அ ழிப் து தொ டர்க தையாக இருந்துள்ளது.

இதைத் தடுக்க பிச்சாண்டி தன் நிலத்தை சு ற்றிலும் வ ன வி லங் குக ள் புகாவண்ணம் ச ட்டவி ரோத மா க மி ன் வே லி அமைத்தார்

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு காட்டிலிருந்து தனியாக வந்த 20 வயது மதிக்கத்தக்க ஒற்றை ஆண் யானை பிச்சாண்டியின் கு த்த கை நி லத்தி ற்குள் நு ழைய மு யன் ற போது மி ன்சா ரம் தா க்கி இ றந் துள் ளது. அதிகாலை அங்கு வந்த பி ச்சா ண்டி வ னத்து றையினர் த ன்னை கை து செய்து வி டுவா ர்க ளோ என ப யந் தார்.

இதையடுத்து அசோக் குமார் என்பவரின் பொக்லைன் எ ந்திர த்தை வ ரவ ழைத்து நிலத்தில் ரா ட்ச த ப ள்ள ம் தோ ண்டி னார். பின்னர் மி ன்சா ரம் தா க் கி இ றந் த யானையை பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் அந்த கு ழிக் குள் த ள் ளி பு தைத் துள் ளார்.

இதை தொடர்ந்து யானை பி ரச்சனை யில் இருந்து த ப்பி யதா க எ ண்ணி நி ம்ம டையடை ந்தார் பி ச்சா ண்டி.

ஆனால் இது குறித்த தகவல் அரசல்புரசலாக ப ரவி ய நி லையில் கலெக்டர் சண்முகசுந்தரம் கா துக்கு இ து போனது.

பின்னர் வ னத்து றையி னருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு ச ம்ப வ இ டத்து வந்த வி சாரித் தனர். அப்போது பி ச்சாண்டி நி லத் தில் ஒரு பகுதியில் பு திதாக ம ண் தோ ண்டி மூ டப்ப ட்ட து தெரியவந்தது.

மேலும் அங்கு து ர்நா ற்ற ம் வீ சிய நி லையில் அந்த இ டம் தோ ண்ட ப்பட் டது. அங்கு யா னை பு தைக் கப்பட் டதை பார்த்து அனைவரும் அ திர் ச்சிய டைந்த னர்.

யானையின் ச டல ம் வெ ளியில் எ டுக்க ப்ப ட்டு பி ரேத ப ரிசோ தனை செய்யப்பட்டு த டய ங்க ளை சே கரித்தபி ன் தே பள் ளத்தி ல் இ றக்கி அ டக் கம் செ ய்யப்ப ட்டது.

இதனிடையே த ப்பியோ டிய பி ச்சாண் டியை பொலிசார் வ லைவீ சி தே டி வ ருகி றார் கள்.

hey