வவுனியா வடக்கு நெ டுங்கேணியைச் சேர்ந்த பெ ண்ணே ல ண்டனில் ம க ளைக் கு த்தி க் கொ லை செ ய்த வர் : வெ ளியாகிய த கவல்பிரிட்டன் மிட்சம் பகுதியில் தான் பெற்ற ம களை யே க த்தி யால் கு த்தி கொ ன்ற துடன் தா னும் த ற்கொ லைக்கு மு யன்று ள்ளார் நெ டுங்கே ணியைச் சேர்ந்த இளவயது தாய்.

இந்த ச ம்பவ த்தில் சயனிகா(வயது04 ) என்ற சிறு மி யே ப ரி தா பகரமாக உ யிரிழந்துள்ளது.அதே வேளை த ற்கொ லை க்கு முய ன்ற தா யாரான சுதா என்ப வர் வை த்தியசாலையில் அ வசர சி கி ச்சை ப்பி ரிவில் அ னுமதி க்கப்பட்டுள்ளார்.

இச்சம்பவம் குறித்து கணவன் கருணாநிதி சிவானந்தம் (சுகந்தன்) கூறுகையில், ம னைவியே இ வ்வா று தனது பி ள்ளை யைக் க த்தி யால் கு த்தி யு ள்ளார் என்றும் மன அ ழு த்த மே இ தற்கு கார ணம் என்றும் தெ ரிவித்தி ருக்கிறார்.

இது தொ டர்பில் ஸ்கொட்லண்ட்யார்ட் பொ லிஸார் தெரி விக்கையில் இக் கொ லை தொ டர்பில் வேறு யாரும் தொ டர்புபடவில்லை என தெ ரித்து ள்ளனர்.

கு ழந்தையின் இ ளஞ் சி வப்பு சை க்கிள் மலர் அ ஞ்சலிக்கு வெ ளியே வை க்கப்பட்டுள்ளது.

hey