லண்டனில் பெற்ற ம க ளை கொ லை செய்த இலங்கை பெ ண்!லண்டனில் இலங்கைகை சேர்ந்த பெ ண் ஒருவர் த னது ம களை கொ லை செய்துள்ளதுடன், தா னும் த ற்கொ லை செ ய்துகொள்ள முய ற்சி த்துள்ள நி லையில் வை த்திய சாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த ச ம்ப வம் இன்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக அந்நா ட்டு ஊட கங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ள ன.

லண்டனில் மி ச்சம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரே இ வ்வாறு உ யி ரு க்கு போ ராடும் நிலையில் வை த்தி யசா லையில் அ னும திக்கப்ப ட்டுள்ளார்.

ச ம்பவ இ டத்தி ற்கு பொ லி ஸாரும், வை த்தியர்களும் வி ரை ந்து ள்ளதாக தெ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ம ன அ ழு த்த ம் கா ரண மாகவே இவ்வாறு த னது ம க ளை கொ லை செ ய்துள்ளதாக தெ ரிவி க்கப்படுகின்றது.

எனினும், கொ லை க்கான உ ரிய கா ரணம் இ துவரையில் வெ ளியா கவில்லை.

அ வசர சி கி ச்சை உ ல ங்கு வா னூர்தி மூல ம் தா யும், ம க ளும் வை த்தி யசா லைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ள நிலை யில், மகள் உ யி ரிழ ந்து ள்ள தாகவும், தா ய் உ யிரு க்கு ஆ பத்தான நி லையில் சி கி ச்சை யளிக்க ப்பட்டு வ ருவ தாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

4 வயது நிரம்பிய சாயகி என்னும் சி று மியே இ வ்வாறு தா யினால் கொ ல்ல ப்ப ட்டு ள்ளார்.

ச ம்பவம் தொ டர்பில் பொ லிஸார் வி சா ரணை களை மு ன்னெ டுத்து ள்ளதாக அந்நாட்டு ஊ டக ங்கள் வெ ளியிட்டுள்ள செய்தி யில் மேலும் தெ ரிவி க்கப்பட்டுள்ளது.

hey