545 கோடி மக்களை தா க்க வுள்ள கொ ரோ னா..? புதிய ஆய்வில் வெ ளிவந்த தகவல்உலகமெங்கும் கொ ரோ னா வை ர ஸ் கோரத் தா ண்டவம் ஆ டி வருகின்றது.

இந்த நிலையில் இந்த வை ர ஸ் இன்னும் எத்தனை காலம் தா க்கு தல் நடத்தி, எவ்வளவு பேரை பா திப்ப டையச் செ ய்யும் என்ற மிகப் பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதற்கான விடையை அமெரிக்காவின் University Of Minnesota பல்கலைக்கழகத்தின் தொ ற்று நோ ய்த் துறை வி ஞ்ஞானிகள் அளித்துள்ளனர்.

உலகை அதிகளவில் பா தி க்கச் செய்த ஸ்பானிஷ் ப்ளூ, சார்ஸ், மெர்ஸ், எபோலா, ஸ்வைன் ப்ளூ ஆகியவை தா க்கு தல் நட த்திய காலகட்டங்களில் எவ்வளவு பேர் பா திக்கப்பட்டனர், எத்தனை பே ர் உ யிரிழ ந்தனர், அந்த வை ரஸ்க ளின் வீ ரியம் எப்ப டி இருந்தது என்பதை ஒப்பீடு செய்து அதன் அடிப்படையில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் 780 கோடி கொண்ட உலக மக்கள் தொகையில் 60 சதவீதம் முதல் 70 சதவீதம் வரை (அதாவது 468 கோடி முதல் 545 கோடி வரை) மக்கள் கொ ரோ னா வால் பா திப்ப டைய வாய்ப்புள்ளது என்று அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர்.

அதேநேரம் எவ்வளவு உயி ர்களை கொ ரோ னா கா வு கொள்ளும் என்ற கணி ப்பை அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை.

hey