வவுனியாவில் எட்டு கால்களுடன் பிறந்த அதிசய ஆட்டுக்குட்டிவவுனியா மதியாமடு பகுதியில் எட்டு கால்களுடன் ஆட்டுக்குட்டியோன்று பிறந்துள்ளது.

இவ்வாறு பிறந்த இவ் ஆட்டுக்குட்டியின் உடல் நிலை ஆரம்பத்தில் நன்றாக காணப்பட்ட போதிலும் தற்போது சற்று ஆ பத்தான நிலையில் காணப்படுகின்றது.

இவ் ஆட்டுக்குட்டியினை பார்வையிடுவதற்கு பெருந்தளவிலான மக்கள் வருகை தந்துள்ளனர்.

hey