கருணா தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டால் பேஸ்புக் கணக்கு மு டக்கப்படும் என எ ச்சரிக்கை



இ ரா ணுவத்தினரை கொ லை செய்த தாக க ருணா வெளிட்ட கருத்து தொடர்பில் பேஸ்புக் பக்கங்கள் ஊடாக கருத்து வெளியிட்டால், குறித்த நபரின் பேஸ்புக் க ணக்கு த. டை செய்யப்படும் என அ ரசாங்கத்தினால் எ ச்சரி க்கப்படுவதாக, முன்னாள் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

கருணாவின் கருத்து தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட நெ ருக்கமான நபரின் பேஸ்புக் கணக்கிற்கு அவ்வாறு அரசாங்கத்தின் எ ச்ச ரிக்கை அட ங்கிய தகவல் கிடைத்துதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் ஊடகவியலாளர்கள், தொழிற்சங்க தலைவர்கள் மற்றும் மத தலைவர்களுக்கு கருத்து வெளியிடும் முழுமையான சுதந்திர வழங்கப்பட்டது. எனினும் தற்போதைய அரசாங்கம் முழுமையாக அந்த சுதந்திரத்தை த டை செய்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தேர்தலில் வாக்குறுதியளித்த ஊடக சுதந்திரம் இதுவா என அரசாங்கத்திடம் கேட்க விரும்புவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

hey