வவுனியாவில் 3 இஞ்சி நீளமான ஊ சியை வி ழுங்கிய சிறுவன்! 25 நிமிடத்தில் அ கற்றிய வைத்தியர்கள்வவுனியாவிலுள்ள பிரபல பாடசாலை ஒன்றில் தரம் 4 இல் கல்வி கற்றுவரும் சிறுவன் ஒருவன் 3 இஞ்சி நீளமான ஊ சி ஒன்றினை தவறுதலாக வி ழுங்கியுள்ளார். அவ்வாறு வி ழுங்கப்பட்ட ஊ சி இதயம், நுரையீரல் போன்ற பகுதிகளை து ளைக்கும் நிலையில் இருந்ததாகவும் வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதனை அவதானித்த வைத்தியர்கள் உடனடியாக 25 நிமிட சி கிச்சை மேற்கொண்ட பின்னர் ஊ சி வெற்றிகரமாக வெளியே அ கற்றப்பட்ட சம்பவம் அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்றுள்ளது .

இச்சம்பவம் குறித்து மேலும் தெரியவருகையில் ,

கடந்த சனிக்கிழமை மாலை வவுனியாவில் தனது வீட்டில் சிறுவன் ஒருவன் 3 இஞ்சி நீளமான ஊ சி ஒன்றினை தனது வாயில் வைத்து வி ளையாடி கொண்டிருந்த போது எ திர்பாராத விதமாக வாய் வழியே அவ் ஊ சி சென்றுவிட்டது.

இதையடுத்து குறித்த சிறுவனை வவுனியா வை த்தியசாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டு கதிரியக்கப்படம் எடுக்கப்பட்டு ப ரிசோ தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மாலை மேலதிக சி கிச்சைக்காக அனுராதபுரம் வை த்தியசாலைக்கு நோ யாளர் கா வு வண்டியில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது .

அனுராதபுரம் வை த்தியர்கள் மதிநுட்பத்தினுடன் விரைந்து செயலாற்றிய செயற்பாடு காரணமாக 25 நிமிட சி கிச்சையின் பின்னர் வாய் வழியே சென்ற ஊ சி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது. இவ் வெ ற்றிகரமான நடவடிக்கையினால் குறித்த சிறுவன் ஆ பத்தான நி லையிலிருந்து தற்போது மீண்டு வி ட்டதாகசும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த ஊசி வாய்ப்பகுதி க ளச்சுவரில் கு ற்றிச் சென்று நெ ஞ்சடைக்கூட்டு பகுதிகளிலுள்ள இதயம் மற்றும் நு ரையீரல் ப குதிகளை துளைக்க நேரிடும் என்ற அ றிகுறிகள் கதிரியக்க படத்தில் தெரிய வந்துள்ளது . இதையடுத்து அனுராதபுரம் வை த்தியர்களின் துரித செயற்பாடு காரணமாக சிறுவனினால் வி ழுங்கப்பட்ட நீளமான ஊ சி வெளியே எடுக்கப்பட்டு சிறுவனின் உ யிர் கா ப்பாற்றப்பட்டுள்ளதாக வைத்தியர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் வை த்தியசாலையிலுள்ள பலரையும் வி யக்க வை த்துள்ளதுடன் அனுராதபுரம் வை த்தியசாலையின் வை த்தியர்கள் மேற்கொண்ட மதிநுட்ப செயற்பாட்டினை பலரும் பாராட்டியும் வருகின்றனர்.

hey