போ தை ப் பொ ரு ளுடன் ஆசிரியை கை துகொழும்பிலுள்ள பிரபல ச ர்வதேச பாடசாலையின் பெ ண் ஆசி ரியர் ஒருவர் ஹெ ரோ யின் போ தை ப் பொ ரு ளு டன் கை து செய்ய ப்பட்டுள்ளார்.

இந்த பெண் க ண்டி தங்கொல்ல பகுதியில் கை து செய்யப்பட்டதாக க ண்டி பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறித்த பெண் ஆ சிரியரை இன்றையதினம் நீதி ம ன்றி ல் மு ன்னிலை ப்படுத்தப்படவுள்ளதாக பொ லிஸார் தெ ரிவித்துள்ளனர்.

hey