நா ங்கள் ஒ ன்றாக இ ருந்தோம்.. 9 மணிநேர தீ வி ர வி சா ர ணையில்.. உ ண் மையை உ டை த்த சுஷாந்தின் கா தலி!பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் கடந்த 14-ம் தேதி மும்பையில் உள்ள அவரது வீட்டில் த ற்கொ லை செய்து கொண்டார். பி ரே த ப ரிசோ தனை அ றிக்கையில் அவர் மூ ச்சுத் தி ணறி இ றந்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து அ வரது ம ர ணத் திற் கான கா ரணம் குறித்து போ லீ சார் தீ வி ர வி சா ரணை நடத்தி வருகின்றனர்.அந்த வகையில் சுஷாந்துடன் இணைத்து கி சுகி சு க்க ப்பட்ட ந டிகை ரியா சக்ரபோர்த்தியிடம் போ லீசார் வி சாரணை நடத்தினர்.

அப்போது, 9 மணி நேரம் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட வி சாரணையில் பல்வேறு புதிய த கவல்கள் வெ ளியாகி இரு க்கின்றன. அதன்படி இருவரும் ஒன்றாக வா ந்ததை ரியா ஒ ப்புக் கொண் டு இருக்கிறார்.

நவம்பரில் இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள தி ட்ட மி ட்டு இரு ந்ததா கவும், இடையில் ச ண் டை போ ட் டு பி ரிந் து வி ட்ட தாகவும் வி சார ணை யில் தெரி வித்து இருக்கிறார்.

மேலும் அவரது மொ பைலில் இ ருவரும் பு ப்பட ங்கள், வீ டி யோக் களை பகி ர்ந்து கொ ண் டதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இருவரும் அ டி க்க டி சாட் செ ய்தும் வந்துள்ளனர். ச ண்டை போ ட்டு பி ரிந்தா லும் தினசரி இரவு தூ ங்க செல் வதற்கு முன் சுஷாந்த், ரியாவிடம் பேசி வ ந்துள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இதுவரை சுஷாந்த் மரணம் தொடர்பாக 13 பேரிடம் போ லீசார் வி சாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர். மேலும் பல ரிடம் வி சார ணை நடத்தவும் போ லீசார் திட் ட மிட்டு இ ருப் பதாக கூ றப்படுகிறது.

hey