பிறந்த குழந்தையை 7,000 பவுண்டுக்கு இணை யத்தில் விற்ற பெ ற்றோர்: பின்னர் செய்த அ திர்ச்சி செய ல்சீ னாவில் போ தை ம ருந்து க்கு அ டி மை யான தம்பதி ஒன்று உயர் ரக போ தை ம ருந்து வாங்கும் நோ க்கில் பிறந்து சில மா தங் களேயான தங் களின் பிள் ளையை இ ணையத்தில் வி ற்றுள்ளனர்.

சுமார் 7,000 ப வுண்டுகளுக்கு இந்த வி ற்பனை நட ந்துள்ளதாக தெ ரியவந்துள்ளது. இந்த விவ காரம் பொ லிசாரின் பா ர்வைக்கு சென்ற நிலையில், த ற்போது அந்த த ம்பதி மீ து வ ழக்குப் ப திய ப்பட்டுள்ளது.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் இணையம் மூலம் அறிமுகமான பிள் ளைகளற்ற தம்பதிக்கு இ வர்கள் த ங்கள் பிள் ளையை வி ற்க ஒ ப்பந்தம் செய்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், குறித்த த ம்பதி யின் வங்கி ப ரிவர் த்த னையை கண் கா ணித்த பொ லிசார், அவர்கள் தங் கியி ருந்த ஹொட் டலுக்கு சென்று இருவரையும் கை து செய்துள்ளனர்.

மேலும், அவர்களிடம் இருந்து உய ர் ரக போ தை ம ருந் தும் க ட்டுக் க ட்டான ப ண மும் கை ப்பற் றப்ப ட்டுள்ளது.
இந்த வி வ காரம் தொடர்பில் நீ திமன்ற வி சார ணையை எ திர் கொண்ட அந்த தம் பதி க டந்த மாதம் த ண்டி க்கப்ப ட்டுள்ளனர்.

போ தை ம ரு ந்துக்கு அ டிமையான அந்த தம்பதி, இந்த ப ழக்க த்தால் க டனா ளியாக மா றியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், அந்த பெண் க ர்ப்ப மடைந் து ள்ளார். ம ட் டுமி ன்றி அ வரால் போ தை ம ருந்தை கை வி டவும் மு டியாமல் போனது.

இ தனையடுத்து தங்கள் க டனை திருப்பி செ லுத்தும் நோ க்கில், பி றக்கும் பி ள்ளை யை வி ற்க முடிவு செய்துள்ளனர்.
தொ டர்ந்து இ ணையத்தில் த ங்க ளுக்கு அ றிமுக மான த ம்பதியி டம் சு மார் 6,800 பவு ண்டு களுக்கு பிள் ளையை வி ற்க முடிவு செய்தனர்.

அக்டோபர் 11 ஆம் திகதி பி ள்ளை பிற ந்த சில மணி நேர த்தில், பணம் செ லுத் திய தம்பதி பி ள்ளை யுடன் மா யமானது.
ஆ னால் பொ லிசார் இந்த ந டவடிக் கைக ளை கண் கா ணித்து வந்தது, இந்த தம் பதிக ளுக்கு தெ ரியா மல் போ னது.

hey